Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli – czym jest?

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli pozwala im zakończyć pracę zawodową przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Obniżenie wieku emerytalnego sprawiło, że osoby korzystające z takich świadczeń mogły znaleźć się na powszechnej emeryturze jeszcze wcześniej niż dotychczas.
Spis treści

Świadczenie kompensacyjne

Emerytura nauczyciela, z powodu stresu, jaki wywołuje praca w szkole, często jest tak wymarzona, a jednocześnie odległa, że pedagodzy decydują się na wcześniejsze skorzystanie z przysługującego im świadczenia kompensacyjnego.

Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy spełniają jednocześnie trzy warunki:

 • osiągnęli wymagany ustawowo wiek,
 • posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć w placówkach takich jak: szkoły, przedszkola, ośrodki wychowawcze (szczegółowy wykaz poniżej),
 • na swój wniosek rozwiązali stosunek pracy.

Emerytura nauczyciela

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), świadczenie kompensacyjne mogą uzyskać nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w następujących placówkach:

 • publicznych i niepublicznych przedszkolach,
 • szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
 • publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego,
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 • specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
 • ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych,
 • placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Wysokość świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli oblicza się na podobnych zasadach, jak w przypadku wyliczania zwykłej emerytury, przy czym korzystając z tzw. tablicy średniego dalszego trwania życia wykorzystuje się dane dla osoby w wieku 60 lat, niezależnie od tego, ile lat ma osoba ubiegająca się o świadczenie kompensacyjne. Mówiąc dokładniej, wysokość świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli jest rezultatem dzielenia podstawy obliczenia emerytury przez dalsze średnie trwanie życia.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego dla nauczyciela dyplomowanego

Na podstawę obliczenia emerytury składają się:

 • kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem ich waloryzacji, zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS do końca miesiąca, poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata świadczenia kompensacyjnego,
 • kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Natomiast jeśli chodzi o dalsze średnie trwanie życia, z tabeli GUS wynika, że osobie w wieku 60 lat pozostało statystycznie 258 miesięcy do śmierci.

Emerytury nauczycieli - po zmianach

Co w świadczeniach kompensacyjnych zmieniła ustawa obniżająca od wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn (obowiązująca od 1 października 2017 roku)? Sprawiało, że nauczyciele wcześniej będą mogli przejść na emeryturę powszechną, krócej jednocześnie korzystając ze świadczenia kompensacyjnego.

Zobacz też: 

Więcej z kategorii Porady prawne
Przeczytaj artykuł
Jak napisać CV i list motywacyjny? Wzór i przykłady
Kobieta na rozmowie kwalifikacyjnej
Przeczytaj artykuł
Zwolnienia elektroniczne - czym jest e zwolnienie?
Senior na zwolnieniu lekarskim
Przeczytaj artykuł
Wysokość zasiłku chorobowego - kalkulator 2020. Kwota
Starszy mężczyzna zażywa leki
Powiązane artykuły
Płaca minimalna 2020 netto i brutto. Stawka godzinowa
Przywileje dla pracujących seniorów? Trwają negocjacje
Emeryci ratują polską służbę zdrowia i edukację
Badania okresowe kierowców - kiedy zrobić i kto za nie płaci?

Czym jest long covid? 😷
Trwa nawet do 12 tygodni 🤧