PORTAL DLA SENIORÓW
 

Odprawa emerytalna - jak obliczyć jej wysokość?

Spis treści

Odprawa emerytalna to dodatkowy zastrzyk gotówki na „jesień życia”. Wypłaca ją ostatni pracodawca, po rozwiązaniu umowy o pracę i przejściu zatrudnionego na emeryturę. Zobacz, jak wygląda odprawa emerytalna przyznawana na podstawie Kodeksu Prac i jak obliczyć jej wysokość.


Warunki otrzymania odprawy emerytalnej


Odprawa emerytalna należy się prawie każdemu. Nie zależy ona od dobrej woli pracodawcy, prawo do jej otrzymania wynika wprost z Kodeksu Pracy. Stanowi on, że odprawę emerytalną wypłaca ostatni pracodawca, u którego zatrudniony był pracownik przed udaniem się na emeryturę. Warunkiem jest:

Nie dostaniemy jej jednak w przypadku:

  • zwolnienia dyscyplinarnego,

  • kiedy pracownik sam rozwiązał umowę bez wypowiedzenia.


 

Kodeks pracy o odprawie emerytalnej


Prawo do odprawy emerytalnej nie zależy ani od ogólnego stażu pracy, ani od tego, jak długo było się zatrudnionym w ostatnim miejscu pracy. Co ważne, kodeks pracy stanowi, że pracownik ma prawo tylko do jednej odprawy emerytalnej. Aczkolwiek eksperci wyjaśniają, że w przypadku równorzędnego pozostawania w stosunku pracy w dwóch lub więcej miejscach i jednoczesnego rozwiązania umów w każdym z zakładów pracy w związku z przejściem na emeryturę, odprawę powinni wypłacić wszyscy pracodawcy.

 

Wysokość odprawy emerytalnej


Kodeks pracy określa również wysokość odprawy emerytalnej – to jednokrotność miesięcznego wynagrodzenia. Pytanie - czym jest miesięczne wynagrodzenie, bo przecież w wielu wypadkach nie ogranicza się ono do stałej pensji. Do jego obliczenia stosuje się przepisy rozporządzenia z 1996 roku w sprawie „sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie nie wykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych i innych należności”, a także z wydanego rok później rozporządzenia dotyczącego zasad udzielania i wynagradzania za urlop.

Jak obliczyć odprawę emerytalną?


Wysokości miesięcznego wynagrodzenia oblicza się tak, jak ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Po pierwsze:

  • sumuje się wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego, dodatku stażowego i innych stałych składników pensji.


Po drugie:

  • dodaje się do tego składniki zmienne. Jeśli przysługują one za okresy do 1 miesiąca, stosuje się średnią z ostatniego kwartału, jeżeli powyżej 1 miesiąca – średnią z ostatniego roku.


Kwestią dyskusyjną przez dłuższy czas było, czy w poczet takich składników zmiennych należy wliczać premie uznaniowe. Obecnie przyjmuje się, że nie powinny one być brane pod uwagę przy wyliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, a co za tym idzie – także przy wyliczaniu wysokości odprawy emerytalnej.

Przeczytaj też: Podatek od odprawy

Odprawa emerytalna nauczyciela


Są zawody, w których odprawa jest wyższa. Na przykład w przypadku nauczycieli to równowartość dwóch albo trzech miesięcznych pensji. Wynika to wprost z Karty Nauczyciela. A ta, w artykule 87 mówi tak:

„Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (...) przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy”.

Warunek – odprawa emerytalna przysługuje, jeśli nauczyciel nie skorzystał z 6-miesięcznej odprawy, określonej w art, 28 Karty Nauczyciela.

Należy też pamiętać, że odprawa emerytalna nauczyciela w wysokości dwumiesięcznych zarobków dotyczy osób, które pracowały w szkole do 20 lat. W przypadku zatrudnienia dłuższego niż 20 lat, przysługuje odprawa w wysokości trzech wynagrodzeń. W przypadku nauczycieli, dokładną jej wysokość  również określa się na zasadach, które są wykorzystywane do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Zobacz też: Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli – czym są?

Odprawa emerytalna pracownika samorządowego


W korzystniejszej sytuacji, niż ta, która wynika z Kodeksu Pracy, są też między innymi osoby zatrudnione w samorządach. Odprawa emerytalna pracownika samorządowego to równowartość 6 miesięcznych wynagrodzeń, chyba że wewnętrzne przepisy danej jednostki przyznają prawo do jeszcze wyższej wypłaty.

Mówiąc dokładniej, już osobom mającym 10-letni staż zawodowy, przysługuje 2-miesięczna odprawa w związku z odejściem na emeryturę lub rentę, choć przy tak krótkim okresie pracy, w naturalny sposób dotyczy to odpraw związanych z rentą, nie emeryturą. W przypadku 15-letniego stażu wysokość odprawy emerytalnej wzrasta do równowartości 3 miesięcznych wynagrodzeń, ale i ten przypadek dotyczy osób zdecydowanie zbyt młodych na emeryturę. Natomiast mając przynajmniej 20 lat stażu można liczyć na dodatkową wypłatę w wysokości 6-miesięcznych zarobków.

Odprawa emerytalna w budżetówce


Te same zasady dotyczą odprawy emerytalnej w budżetówce, począwszy od wysokich rangą urzędników państwowych, na pracownikach niższego szczebla kończąc. Również pracownicy korpusu służby cywilnej mogą liczyć na 6-miesięczną odprawę emerytalną, jeśli przepracowali minimum 20 lat.

Czytaj też:

Autor: Piotr Brzózka

Oceń artykuł

(liczba ocen 0)

Pytanie: Jaki masz stosunek do wegetarianizmu?

  To działanie moralne, dla dobra zwierząt

  Jest to zdrowsze dla organizmu

  Jest to niezdrowe dla organizmu

  Nie mam zdania

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA