Renta rodzinna – zasady i warunki przyznawania

ZUS rentę rodzinną przyznaje członkom familii po śmierci małżonka, rodzica lub dziecka. Aczkolwiek praktyka wskazuje, że renta rodzinna ZUS najczęściej należy się kobietom – wdowom po zmarłych mężach. Na jakich zasadach przyznaje się obecnie renty rodzinne? Jak rozwiązać dylemat: renta rodzinna a praca? Jaka będzie renta rodzinna w 2020 roku?
Spis treści

ZUS a renta rodzinna

Zasady przyznawania renty rodzinnej przez ZUS są proste. Renta rodzinna należy się osobie, której zmarły małżonek:

 • miał ustalone prawo do emerytury, bądź spełniał ustawowe warunki do uzyskania takiego świadczenia, jak choćby osiągnięcie wieku emerytalnego,
 • miał ustalone prawo do emerytury pomostowej,
 • miał ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • pobierał zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Zasady przyznawania renty rodzinnej

Renty rodzinne przysługują wdowie i wdowcowi, którzy do dnia śmierci małżonka pozostawali z nim w małżeńskiej wspólności majątkowej. W takim przypadku przyznanie renty rodzinnej warunkowane jest kilkoma czynnikami. ZUS rentę rodzinną wypłaci, jeżeli osoba:

 • w chwili śmierci małżonka miała ukończone 50 lat lub była niezdolna do pracy,
 • wychowuje co najmniej jedno z dziecko, wnuki lub rodzeństwo uprawnione do renty rodzinnej, które nie ukończyło 16 lat, a gdy kształci się w szkole – 18 lat, lub sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji, uprawnionym do renty rodzinnej,
 • ukończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci współmałżonka w czasie nie dłuższym niż 5 lat od jego zgonu.

Rentę rodziną ZUS wypłaci też dzieciom własnym zmarłego, a także dzieciom drugiego małżonka i dzieciom przysposobionym.

Renty rodzinne

Z rent rodzinnych mogą korzystać także:

 • rodzice,
 • ojczym,
 • macocha,
 • osoby przysposabiające.

ZUS wypłaci rentę rodzinną pod warunkiem, że zmarły przed śmiercią przyłączał się do utrzymania rodziców.

Renta rodzinna warunki

ZUS rentę rodziną wypłaci w wysokości 85 procent świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu małżonkowi, rodzicowi lub potomstwu. Jeżeli rentę rodzinną po zmarłym członku rodziny będą pobierać dwie osoby, kwota ta rośnie do 90 procent, w przypadku trzech osób – jest to 95 procent. Ale uwaga – wszystkim członkom rodziny przysługuje tylko jedna renta rodzinna po zmarłym. Jeżeli świadczenie otrzymują dwie, trzy lub więcej osób, jest ono dzielone między nie na równe części.

Renta rodzinna 2020 wzrośnie. Najniższa wypłacana renta rodzinna to 1100 zł, od marca 2020 ma to być nawet 1200 zł.

Renta rodzinna a praca

Pobierającym rentę rodzinną ZUS pozwala dorabiać, jednak trzeba pamiętać o limitach dopuszczalnych zarobków, po przekroczeniu którym renty rodzinne są zmniejszane, albo całkowicie zawieszane. Bez ryzyka obniżenia renty rodzinnej można zarabiać do 70 procent przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Po jego przekroczeniu ZUS obniża renty rodzinne o wartość tego przekroczenia. Jeżeli zarobki będą wyższe, niż 130 proc. średniej płacy ZUS rentę rodzinną zawiesi.

Ponieważ w I kwartale 2017 r. średnia płaca w Polsce wyniosła 4353,55 zł, w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia próg 70 procent ustalono na 3047,50 zł, zaś próg 130 procent wyniósł 5659,70 zł.

W sierpniu prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił wysokość średnich zarobków w II kwartale 2017 roku, na jego podstawie zostają wyliczone limity dopuszczalnych zarobków dla osób pobierających renty rodzinne i inne tego typu świadczenia na okres od 1 września do 30 listopada. Okazało się, że w II kwartale przeciętne wynagrodzenie było niższe, niż w pierwszym i wyniosło 4220,69. 70 procent tej kwoty to 2954,50 zł, zaś 130 procent – 5486,90 zł

Więcej z kategorii Renta
Odprawa rentowa - po ustaniu zatrudnienia i świadczeniu
Ile można dorobić do renty? Renta a praca
Renta rodzinna – zasady i warunki przyznawania
Powiązane artykuły
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – czy można pracować?
Starsze małżeństwo wypełnia wniosek o rentę chorobową
Renta chorobowa - jakie choroby obejmuje i ile wynosi?
Renta chorobowa z ZUS i KRUS – ile wynosi i jak ją dostać?
Renta z tytułu niezdolności do pracy – wysokość i warunki przyznawania
Starsze małżeństwo sprawdza rachunki
Ile może zabrać komornik z emerytury, pensji i renty?