PORTAL DLA SENIORÓW
 

Renta rodzinna – zasady i warunki przyznawania

 
ZUS rentę rodzinną przyznaje członkom familii po śmierci małżonka, rodzica lub dziecka. Aczkolwiek praktyka wskazuje, że renta rodzinna ZUS najczęściej należy się kobietom – wdowom po zmarłych mężach. Na jakich zasadach przyznaje się obecnie renty rodzinne? Jak rozwiązać dylemat: renta rodzinna a praca?

ZUS – renta rodzinna


Zasady przyznawania renty rodzinnej przez ZUS są proste. Renta rodzinna należy się osobie, której zmarły małżonek:

 • miał ustalone prawo do emerytury, bądź spełniał ustawowe warunki do uzyskania takiego świadczenia, jak choćby osiągnięcie wieku emerytalnego,

 • miał ustalone prawo do emerytury pomostowej,

 • miał ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,

 • pobierał zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.


Czytaj też: Renta z tytułu niezdolności do pracy – wysokość i warunki przyznawaniaZasady przyznawania renty rodzinnej


Renty rodzinne przysługują wdowie i wdowcowi, którzy do dnia śmierci małżonka pozostawali z nim w małżeńskiej wspólności majątkowej. W takim przypadku przyznanie renty rodzinnej warunkowane jest kilkoma czynnikami. ZUS rentę rodzinną wypłaci, jeżeli osoba:

 • w chwili śmierci małżonka miała ukończone 50 lat lub była niezdolna do pracy,

 • wychowuje co najmniej jedno z dziecko, wnuki lub rodzeństwo uprawnione do renty rodzinnej, które nie ukończyło 16 lat, a gdy kształci się w szkole – 18 lat, lub sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji, uprawnionym do renty rodzinnej,

 • ukończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci współmałżonka w czasie nie dłuższym niż 5 lat od jego zgonu.


Rentę rodziną ZUS wypłaci też dzieciom własnym zmarłego, a także dzieciom drugiego małżonka i dzieciom przysposobionym.

Czytaj też: Renta chorobowa z ZUS i KRUS – ile wynosi i jak ją dostać?Renty rodzinne


Z rent rodzinnych mogą korzystać także:

 • rodzice,

 • ojczym,

 • macocha,

 • osoby przysposabiające.


ZUS wypłaci rentę rodzinną pod warunkiem, że zmarły przed śmiercią przyłączał się do utrzymania rodziców.

Przeczytaj też: Emerytura po mężu - ile wynosi?Renta rodzinna warunki


ZUS rentę rodziną wypłaci w wysokości 85 procent świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu małżonkowi, rodzicowi lub potomstwu. Jeżeli rentę rodzinną po zmarłym członku rodziny będą pobierać dwie osoby, kwota ta rośnie do 90 procent, w przypadku trzech osób – jest to 95 procent. Ale uwaga – wszystkim członkom rodziny przysługuje tylko jedna renta rodzinna po zmarłym. Jeżeli świadczenie otrzymują dwie, trzy lub więcej osób, jest ono dzielone między nie na równe części.

Czytaj też: Wcześniejsza emerytura z ZUS – kto może ją dostać?Renta rodzinna a praca


Pobierającym rentę rodzinną ZUS pozwala dorabiać, jednak trzeba pamiętać o limitach dopuszczalnych zarobków, po przekroczeniu którym renty rodzinne są zmniejszane, albo całkowicie zawieszane. Bez ryzyka obniżenia renty rodzinnej można zarabiać do 70 procent przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Po jego przekroczeniu ZUS obniża renty rodzinne o wartość tego przekroczenia. Jeżeli zarobki będą wyższe, niż 130 proc. średniej płacy ZUS rentę rodzinną zawiesi.

Ponieważ w I kwartale 2017 r. średnia płaca w Polsce wyniosła 4353,55 zł, w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia próg 70 procent ustalono na 3047,50 zł, zaś próg 130 procent wyniósł 5659,70 zł.

W sierpniu prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił wysokość średnich zarobków w II kwartale 2017 roku, na jego podstawie zostają wyliczone limity dopuszczalnych zarobków dla osób pobierających renty rodzinne i inne tego typu świadczenia na okres od 1 września do 30 listopada. Okazało się, że w II kwartale przeciętne wynagrodzenie było niższe, niż w pierwszym i wyniosło 4220,69. 70 procent tej kwoty to 2954,50 zł, zaś 130 procent – 5486,90 zł

Czytaj też: Ile można dorobić do renty?

Oceń artykuł

(liczba ocen 0)