Renta chorobowa z ZUS i KRUS – ile wynosi i jak ją dostać?

Renta chorobowa to potoczne określenie na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Zobacz ile wynosi renta chorobowa, kto może ją otrzymać, czym różni się renta z ZUS i KRUS i czy otrzymując taki zasiłek można przystąpić do pracy. Ile będzie wynosić renta z ZUS i KRUS w 2020?
Spis treści

Kto może starać się o rentę chorobową z ZUS-u?

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, potocznie nazywanej rentą chorobową, ZUS przyznaje osobie, która spełnia wszystkie wymienione niżej warunki:

 • została uznana za niezdolną do pracy,
 • ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,
 • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych, na przykład w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego.

Kiedy można dostać rentę chorobową?

Za osobę niezdolną do pracy, której przysługuje renta chorobowa z ZUS-u, uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu.

Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła w znacznym stopniu zdolność do pracy zgodnej z posiadanym przez nią poziomem kwalifikacji.

Renta chorobowa z KRUS-u

Renta chorobowa KRUS przysługuje rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,
 • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres wynoszący co najmniej: rok - jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku do 20 lat, 2 lata - jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 20 lat do 22 lat, 3 lata - jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 22 lat do 25 lat, 4 lata - jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 25 lat do 30 lat, 5 lat - jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 30 lat.

Do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo do renty chorobowej KRUS, zalicza się również okresy:

 • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990,
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 roku.

Ile wynosi renta chorobowa?

Wysokość renty chorobowej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ZUS oblicza biorąc pod uwagę następujące składniki:

 • 24 procent kwoty bazowej,
 • 1,3 procent podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych,
 • 0,7 procent podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych,
 • 0,7 procent podstawy wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby wiek emerytalny.

Wysokość renty chorobowej z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75 procent renty z tytułu niezdolności całkowitej.

Renta chorobowa a praca

Pobieranie renty chorobowej z ZUS czy KRUS nie wyklucza możliwości dorabiania, pod warunkiem, że pracodawca dostosuje stanowisko pracy do stanu zdrowia zatrudnionego. Prawo wprowadza jednak limity dotyczące wysokości dodatkowych zarobków.

Po przekroczeniu pułapu 70 procent średniego wynagrodzenia w kraju, obaj ubezpieczyciele zaczną zmniejszać wysokość świadczenia, a po osiągnięciu pułapu 130 procent - wypłata renty zostanie zawieszona.

W I kwartale 2018 r. średnia płaca w Polsce wyniosła 4886,56 zł, dlatego w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia próg 70 procent ustalono na 3420,60 zł, zaś próg 130 procent wyniósł 6352, 50 zł.

W II kwartale 2018 roku średnie płace w Polsce był niższe, niż w pierwszym - 4798,30. Tym samym obniżone od 1 września do 30 listopada zostały progi dotyczące zarobkowania przez osoby pobierające rentę chorobową ZUS i rentę chorobową KRUS. Wyniosły one odpowiednio 3420, 60 oraz 6352.50 zł.

Na jakie choroby przysługuje renta?

Decyzja o przyznaniu prawa do renty chorobowej zapada na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika. Nie istnieje odgórny wykaz chorób, automatycznie kwalifikujących do przyznania renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Waloryzacja rent i emerytur w 2020

Ministerstwo Finansów ujawniło prognozy dotyczące waloryzacji rent i emerytur 2020. W tym roku możemy spodziewać się waloryzacji w wysokości 3,24%, także są to korzystne prognozy.

Czytaj też:

Więcej z kategorii Renta
Ile może zabrać komornik z emerytury, pensji i renty?
Starsze małżeństwo sprawdza rachunki
Renta z tytułu niezdolności do pracy – wysokość i warunki przyznawania
Renta inwalidzka – kto może ją otrzymać i jaka jest jej wysokość
Powiązane artykuły
Starsze małżeństwo wypełnia wniosek o rentę chorobową
Renta chorobowa - jakie choroby obejmuje i ile wynosi?
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – czy można pracować?
Odprawa rentowa - po ustaniu zatrudnienia i świadczeniu
Ile wynosi najniższa renta w Polsce (chorobowa, rodzinna, inwalidzka)?
Ile można dorobić do renty? Renta a praca