Renta chorobowa - jakie choroby obejmuje i ile wynosi?

Renta chorobowa jest świadczeniem pozwalającym utrzymać się w sytuacji, gdy ze względu na stan zdrowia nie możemy pracować zarobkowo, a nie przysługuje nam jeszcze świadczenie emerytalne. Ile w 2020 roku wynosi renta chorobowa ZUS i KRUS, na jakich zasadach jest przyznawana i na jakie choroby?
Starsze małżeństwo wypełnia wniosek o rentę chorobową
źródło:123RF
Spis treści

Co to jest renta chorobowa? 

Renta chorobowa to pojęcie potoczne, niewystępujące w oficjalnej nomenklaturze, używane na określenie dwóch świadczeń przyznawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Są to: 

 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Ile wynosi renta chorobowa? Kto i na jakich warunkach może ją otrzymać? Jakie choroby uprawniają do tego, by dostać świadczenie? 

Ile wynosi renta chorobowa ZUS? 

Ile wynosi renta chorobowa? Świadczenie to, dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, wyliczane jest przez ZUS z uwzględnieniem następujących parametrów: 

 • 24% kwoty bazowej, 
 • po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy, 
 • po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy, 
 • po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresu, który brakuje do pełnych 25 lat stażu ubezpieczenia (okresów składkowych i nieskładkowych), przy czym zakłada się w tym miejscu tzw. staż hipotetyczny, liczony od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym ubezpieczony ma skończyć 60 lat. 

Wzmiankowana kwota bazowa jest ustalana raz na rok i stanowi równowartość 100 procent przeciętnego wynagrodzenia w kraju minus potrącone składki na ubezpieczenie społeczne. Podstawa wymiaru renty jest natomiast parametrem wyliczanym w odniesieniu do zarobków osoby starającej się o rentę (albo w ciągu 10 wybranych lat z ostatniego dwudziestolecia, albo na przestrzeni 20 lat z całego okresu pracy zawodowej). 

Wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75 procent świadczenia, które jest wyliczane na podstawie powyższego wzoru. 

Co ważne, kilka lat temu wprowadzona została tzw. minimalna emerytura oraz renta. Od marca 2020 roku będzie ona wynosić 1200 złotych brutto, czyli 1026 złotych na rękę. Jeśli z przedstawionych wyżej wyliczeń wyjdzie suma niższa, zostanie ona automatycznie podniesiona do poziomu renty minimalnej. 

Renta chorobowa – ile wynosi w KRUS? 

Inne zasady wyliczania świadczenia przyjmuje ubezpieczyciel rolniczy. Ile wynosi renta chorobowa w KRUS? Świadczenie to składa się z 2 części: składkowej i uzupełniającej. 

Część składkową ustala się, przyjmując po 1% emerytury minimalnej netto (która do lutego 2020 roku wynosi 938 złotych, a od marca 1026 zł) za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Do liczby tych lat dodaje się też: 

 • czas podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie od dnia 1 stycznia 1983 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.; 
 • czas prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie w okresie od dnia 1 lipca 1977 r. do dnia 31 grudnia 1982 r, za który była odprowadzana składka na Fundusz Emerytalny Rolników; 
 • czas prowadzenia lub pracy w gospodarstwie rolnym przed rokiem 1977 (jeśli miało się ukończone 16 lat). 

Część uzupełniająca wynosi 95% emerytury minimalnej w sytuacji, gdy liczba lat przyjęta do ustalenia części składkowej jest mniejsza od 20. Za każdy pełny rok powyżej 20 lat przyjęty do części składkowej obniża się część uzupełniającą o 0,5% emerytury minimalnej. 

Kto może dostać rentę chorobowa ZUS 

Rentę chorobową ZUS przyznaje osobom, które jednocześnie spełniają trzy następujące warunki: 

 • stwierdzenie niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika, 
 • posiadanie odpowiedniego do wieku stażu ubezpieczenia, wliczając w to okresy składkowe i nieskładkowe: 1 rok – jeżeli niezdolność powstała przed ukończeniem 20 lat, 2 lata – jeżeli niezdolność powstała między 20 a 22 rokiem życia, 3 lata – jeżeli niezdolność powstała między 22 a 25 rokiem życia, 4 lata – jeżeli niezdolność powstała między 25 a 30 rokiem życia, 5 lat – jeżeli niezdolność powstała po ukończeniu 30 lat, przy czym okres ten musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub dniem, w którym powstała niezdolność do pracy; 
 • niezdolność do pracy powstała w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych,  albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Zwolnienie z tego wymogu jest możliwe, gdy łącznie spełniamy 2 warunki: całkowita niezdolność do pracy, 20-letni staż ubezpieczeniowy w przypadku kobiet i 25-letni w przypadku mężczyzn. 

Renta chorobowa KRUS 

Renta chorobowa KRUS 2020 przyznawana jest na podobnych zasadach. Na świadczenie mogą liczyć osoby, które: 

 • są trwale lub czasowo niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, 
 • podlegały ubezpieczeniom społecznym przez wymagany okres stosowny do wieku (parametry identyczne, jak w przypadku świadczeń ZUS, a więc 1 rok przed ukończeniem 20 lat, 2 lata w przedziale 20-22 lata etc.), 
 • straciły zdolność do wykonywania pracy w okresie: podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983–1990, prowadzenia gospodarstwa albo pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia przed dniem 1 stycznia 1983 r. lub w ciągu maksymalnie 18 miesięcy od ustania tych okresów. 

Na jakie choroby renta chorobowa? 

Na jakie choroby renta chorobowa jest przyznawana przez ZUS i KRUS? Gdzie można znaleźć wykaz schorzeń? To częste pytania stawiane przez osoby chore, planujące skorzystać z tego typu świadczenia. Odpowiedź dla wielu może być rozczarowująca. Katalog chorób, z którymi wiąże się automatyczne przyznanie renty, nie istnieje. Należy pamiętać, że orzecznicy zasiadający w komisjach nie oceniają stanu zdrowia jako takiego. Ich zadaniem jest stwierdzenie, czy stan pacjenta pozwala pracować zarobkowo, czy nie. Ocena zależy więc nie tylko od charakteru choroby, ale też stadium jej zaawansowania, nasilenia objawów, występowania schorzeń towarzyszących, a także m.in. wieku i ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz – co nie zwykle istotne – typu wykonywanej pracy. Inne bowiem orzeczenie może być sformułowane w przypadku tej samej choroby u osób pracujących za biurkiem, a inne - robotników fizycznych. 

Czytaj również

Bibliografia

 • Warunki wymagane do przyznania renty, https://www.zus.pl
 • Sposób wyliczenia renty, https://www.zus.pl
 • Ustalanie wysokości emerytury rolniczej lub renty rolniczej, https://www.krus.gov.pl
 • Ewa Jaworska-Spicak, Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy, https://agro-technika.pl
Więcej z kategorii Renta
Odprawa rentowa - po ustaniu zatrudnienia i świadczeniu
Ile wynosi najniższa renta w Polsce (chorobowa, rodzinna, inwalidzka)?
Renta inwalidzka – kto może ją otrzymać i jaka jest jej wysokość
Powiązane artykuły
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – czy można pracować?
Renta chorobowa z ZUS i KRUS – ile wynosi i jak ją dostać?
Ile można dorobić do renty? Renta a praca
Starsze małżeństwo sprawdza rachunki
Ile może zabrać komornik z emerytury, pensji i renty?
Renta z tytułu niezdolności do pracy – wysokość i warunki przyznawania