Reklamacja usługi telekomunikacyjnej? W jaki sposób?

W przypadku nieprawidłowości po stronie operatora telekomunikacyjnego, z którym mamy zawartą umowę o świadczenie usług, przysługuje nam prawo do reklamowania nieprawidłowej usługi telekomunikacyjnej. Reklamacja usługi telekomunikacyjnej? W jaki sposób?
Spis treści

Zgodnie z definicją ustawową usługa telekomunikacyjna jest to usługa polegająca głównie na przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej. Chodzi więc tutaj o świadczenia operatorów telekomunikacyjnych przede wszystkim w zakresie telefonii komórkowej, dostępu do Internetu oraz sygnału telewizyjnego.

Reklamacja usługi telekomunikacyjnej? Kiedy?

Reklamację usługi telekomunikacyjnej można złożyć w sytuacji, gdy:


 1. dostawca usługi nie dotrzyma określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usługi,
 2. usługa telekomunikacyjna nie zostanie wykonana lub zostanie wykonana nienależycie (np. wielokrotne przerwy w dostępie do Internetu),
 3. należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej zostaną nieprawidłowo obliczone (np. kwota wskazana na fakturze jest wyższa niż ta, która została wskazana w umowie).Czytaj też: Fałszywy SMS. Telefoniczne oszustwa - jak się przed nimi chronić?

 4.  

W jakim terminie złożyć reklamację?

Reklamację należy złożyć w terminie 12 miesięcy. Początek biegu terminu uzależniony jest od tego, na czym polega nieprawidłowość usługi telekomunikacyjnej. Przykładowo, gdy nieprawidłowo została obliczona należność za usługę, 12-miesięczny termin zaczyna biec od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie. Reklamacje złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpoznania.

Przeczytaj: Umiejętności, które rozwiniesz dzięki Internetowi

W jaki sposób złożyć reklamację?

Reklamację można złożyć w trojaki sposób: w formie pisemnej (tj. osobiście podczas wizyty reklamującego w jednostce obsługującej użytkowników danego dostawcy usług bądź za pośrednictwem poczty), ustnie (za pomocą telefonu lub do protokołu w trakcie wizyty w salonie operatora) bądź w formie elektronicznej, jeżeli dostawca umożliwia to swoim klientom (np. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej dostawcy).

Sprawdź także: Spotkanie sprzedażowe? Co zrobić, gdy dałeś się naciągnąć na bardzo drogi zakup

Treść reklamacji

W treści reklamacji usługi telekomunikacyjnej należy zawrzeć następujące informacje:


 • imię, nazwisko i adres zamieszkania reklamującego,
 • przedmiot reklamacji i reklamowanego okresu,
 • okoliczności uzasadniające reklamację,
 • przydzielony reklamującemu numer, którego dotyczy reklamacja,
 • data zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej (gdy reklamacja dotyczy sytuacji nr 1 przytoczonej powyżej),
 • wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności, jeżeli reklamujący żąda ich wypłaty,
 • numer konta bankowego właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o zaliczenie ich na poczet przyszłych płatności,
 • podpis reklamującego.

 •  

Czytaj również: Na co zwracać uwagę, wybierając telefon dla seniora

Odpowiedź na reklamację

Operator telekomunikacyjny ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, odpowiedź powinna zawierać m.in. uzasadnienie oraz pouczenie o dalszym trybie dochodzenia roszczeń.

 

Więcej z kategorii Dokumenty
Skierowanie do dermatologa - czy jest potrzebne? Ważność
Testament - jak napisać testament (wzór, formy)
Medal za 50 lat pożycia
Powiązane artykuły
Skierowanie do szpitala i co dalej? Gdzie się zgłosić?
Skierowanie do okulisty - czy jest potrzebne? Ile ważne?
Skierowanie do ortopedy - czy jest potrzebne i ile ważne? 
Skierowanie na rehabilitację - ile jest ważne?
Ile jest ważne skierowanie do specjalisty?