Zasiłek pogrzebowy – ile wynosi i komu przysługuje

Zasiłek pogrzebowy, to zastrzyk gotówki na pokrycie pochówku bliskiej osoby. Wypłaca go ZUS w kwocie 4 tysięcy złotych. Tyle samo wynosi zasiłek pogrzebowy KRUS. Czy jego wysokość jest adekwatna do kosztów ponoszonych w czasie pogrzebu? Komu przysługuje taka pomoc finansowa i jak złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy 2020?
Spis treści

Co to jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem wypłacanym przez państwo na pokrycie kosztów pogrzebu. Wniosek o zasiłek pogrzebowy można złożyć w ciągu 12 miesięcy od śmierci osoby, której zorganizowaliśmy pogrzeb. O jego wypłatę można się zwrócić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy 2020?

Wysokość zasiłku pogrzebowego, zarówno z ZUS, jak i KRUS wynosi tyle samo - 4 tysiące złotych. ZUS, a także KRUS, wypłacą tę kwotę członkowi rodziny, nawet jeśli koszty pogrzebu były niższe. Pozostałe osoby i instytucje uprawnione do pobrania świadczenia otrzymają dokładną równowartość poniesionych kosztów, z ograniczeniem do 4 tys. złotych.

Na początku 2017 roku przez parlament przetoczył się projekt podwyższenia (od 2018 roku) wysokości tej zapomogi do 6 tysięcy złotych dla małżonków, którzy prowadzili ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe. Zasiłek pogrzebowy 2020 nadal wynosi 4000 zł i nic nie zapowiada zmiany jego wysokości w najbliższym roku. 

Senator Jan Rulewski tłumaczył, że tej wysokości zasiłek pogrzebowy miałby charakter socjalny, pozwalający zrekompensować nagły ubytek osoby, będącej często głównym żywicielem rodziny. Senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej, a także komisja ustawodawcza, negatywnie zaopiniowały jednak projekt podniesienia wysokości świadczenia. Swój negatywny stosunek wyraziło też Ministerstwo Rozwoju, powołując się na zbyt wysokie koszty dla budżetu państwa.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy ZUS może wypłacić następującym osobom:

 • członkowi rodziny (małżonek, również w separacji a także m.in. rodzice, dzieci, dziadkowie, rodzeństwo),
 • pracodawcy,
 • domowi pomocy społecznej,
 • gminie, powiatowi,
 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osobie obcej.

Innymi słowy – zasiłek pogrzebowy ZUS wypłaci praktycznie każdej osobie lub instytucji, która pokryła koszty pogrzebu. Niemal tak samo wygląda lista uprawnionych do odebrania zasiłku pogrzebowego KRUS, z tą różnicą, że nie ma na niej pracodawcy zmarłego.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy ZUS?

Przysługuje po śmierci osoby, która:

 • miała przyznaną emeryturę lub rentę,
 • miała przyznaną emeryturę pomostową,
 • miała przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 • pobierała rentę socjalną,
 • była ubezpieczona w ZUS,
 • nie miała własnego tytułu do ubezpieczeń, ale była członkiem rodziny osoby ubezpieczonej,
 • zmarła w trakcie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 • w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 • zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałej w szczególnych okolicznościach,
 • była cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych, pobierającą świadczenie pieniężne.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy KRUS?

Krótsza jest lista, jeśli chodzi o zasiłek pogrzebowy KRUS. Rolniczy ubezpieczyciel wypłaci zapomogę, jeśli zmarły:

 • był ubezpieczony, nie wyłączając osoby podlegającej tylko ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu,
 • był uprawniony do emerytury lub renty z ubezpieczenia,
 • był członkiem rodziny osoby, o której mowa w powyższych dwóch punktach,
 • w dniu śmierci nie miał ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, ale spełniał warunki do jej przyznania i pobierania.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy

Aby uzyskać świadczenie z ZUS, należy złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy. Jest to druk ZUS Z-12. Dodatkowo ZUS będzie wymagać następujących dokumentów, aby wypłacić zapomogę:

 • akt zgonu,
 • akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, albo zupełny odpis aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe,
 • oryginał rachunków poniesionych na koszt pogrzebu, a jeśli te zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego),
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Natomiast o zasiłek pogrzebowy KRUS staramy się składając formularz wniosku KRUS SR-26.

Zasiłek pogrzebowy dla bezrobotnego

Jeżeli zmarły był bezrobotny, nie oznacza to, że nie przysługuje po nim prawo do zasiłku pogrzebowego. Jeśli bowiem zarejestrował się w urzędzie pracy, ubezpieczenie społeczne pokrywał za niego pośredniak. A nawet w sytuacji, gdy zmarły nie był ubezpieczony nigdzie, nie jest wykluczone, że zachowane zostało prawo do zasiłku pogrzebowego – wystarczy, że był on członkiem rodziny osoby ubezpieczonej, która złożyła wniosek o przyznanie świadczenia.

Więcej z kategorii Pogrzeb
Jak złożyć kondolencje? Wzór – wyrazy współczucia z powodu śmierci
Ile trwa żałoba po mężu i jak sobie z nią poradzić?
Epitafium – jakie sentencje i napisy na nagrobek wybrać
Powiązane artykuły
Ostatnie pożegnanie zmarłego – wzory, przykłady mowy pogrzebowej
Zapalony znicz na grobie
Wirtualny znicz: jak zapalić internetowy znicz? Strony
Żałoba po ojcu - ile trwa i jak sobie poradzić ze stratą?
Ile kosztuje pogrzeb? (miejsce na cmentarzu, trumna, ceremonia)
Klepsydra pogrzebowa – wzór klepsydry, jak powinna wyglądać?