Zakupy przez Internet - Jak prawo chroni konsumenta?

Przy tzw. umowach zawieranych na odległość, polski ustawodawca (w ślad za unijnym) obejmuje konsumentów szerszą ochroną prawną niż w przypadku umów zawieranych przez nich „na żywo”. ( zakupy przez internet)
Spis treści

Z umowami zawieranymi na odległość (zakupy przez internet) mamy do czynienia wtedy, gdy są one zawierane bez jednoczesnej obecności obu stron, tj. konsumenta i przedsiębiorcy. Chodzi tu przede wszystkim o zakupy dokonywane za pośrednictwem Internetu bądź przez telefon.

Zakupy przez Internet

Idea prawa konsumenckiego opiera się na założeniu, że konsument jest stroną słabszą w relacji z profesjonalnym i doświadczonym przedsiębiorcą. Prawo to ma więc za zadanie, przyznając konsumentowi dodatkowe instrumenty prawne, wyrównać dysproporcje „sił” między nim a przedsiębiorcą. Potrzeba zrównoważenia szans zachodzi szczególnie w sytuacji, gdy konsument nie ma możliwości obejrzenia czy przetestowania towaru przed jego zakupem. Tak samo jak ma to miejsce w przypadku umów zawieranych na odległość.

 

Odstąpienie od umowy

Zasadniczym uprawnieniem konsumenta przy zakupach dokonywanych na odległość jest możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji konsument musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania towaru. Do zachowania terminu wystarczy, że konsument wyśle oświadczenie listem poleconym na adres przedsiębiorcy – niekonieczne jest, aby w tym terminie przedsiębiorca otrzymał to oświadczenie. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w określonych ustawowo przypadkach np. przy zawarciu umowy w formie licytacji bądź przy zakupie prasy czy towarów wykonanych na specjalne zamówienie konsumenta.

Termin dostarczenia towarów

Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi towar zakupiony przez Internet w terminie 30 dni od dnia złożenia przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu transakcji (np. kliknięcia „kup teraz” i dokonaniu zapłaty za produkt), chyba że strony umówiły się co do innego terminu. Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie zrealizować świadczenia w tym terminie (np. ze względu na niedostępność towaru w magazynie), ma obowiązek niezwłocznie poinformować konsumenta o tym fakcie.

Towar niezamówiony

Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za towar, który mu dostarczono, a który nie był przez niego zamówiony. Spełnienie takiego świadczenia następuje na ryzyko przedsiębiorcy (tzn. że on ponosi wszelkie związane z tym koszty). Nie nakłada na odbiorcę żadnych zobowiązań.

Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy

Dokonując zakupów przez Internet, przedsiębiorca powinien przedstawić konsumentowi informacje dotyczące:

 

  • swoich danych, tj. pełną nazwę, adres, numer rejestracyjny działalności gospodarczej,
  • samego towaru, tj. jego istotnych właściwości, ceny, sposobu zapłaty, kosztów i terminów dostawy,
  • terminu, do którego dana oferta przedsiębiorcy jest wiążąca,
  • prawa do odstąpienia od umowy,
  • prawa do gwarancji,
  • sposobu i miejscu składania reklamacji.

Zmiana przepisów

W związku z wejściem w życie w dniu 25 grudnia 2014 r. ustawy o prawach konsumenta poszczególne zasady wskazane powyżej zostaną uchylone bądź zmodyfikowane.


 

 

Czytaj również
Więcej z kategorii Internet
Proste internetowe gry, które ćwiczą mózg
Już co trzeci senior robi zakupy przez Internet
Internet bez tajemnic: selfie
Powiązane artykuły
Skróty internetowe, które powinieneś znać
Co to jest mem internetowy?
10 przykazań bezpiecznego korzystania z Internetu
Polecamy blogi o modzie dla 50+
Jak legalnie oglądać filmy w Internecie?