Co daje gwarancja? Poznaj uprawnienia wynikające z gwarancji

Zasadą jest, że sprzedawca jest odpowiedzialny za jakość sprzedawanych rzeczy. Oznacza to, że w przypadku gdy zakupiony towar posiada wady, kupujący może go reklamować. Jedną z podstaw reklamacji jest gwarancja.
Spis treści

Przy sprzedaży konsumenckiej, tj. gdy sprzedawcą jest przedsiębiorca, a kupującym konsument, reklamacji towaru można dokonać na podstawie gwarancji bądź z tytułu tzw. niezgodności towaru z umową.

Co to jest gwarancja?

Udzielenie gwarancji przez sprzedawcę lub producenta towaru nie jest obligatoryjne. W praktyce przedsiębiorcy wykorzystują to narzędzie w celu zwiększenia atrakcyjności produktu, a tym samym pozyskiwania klientów i wzmocnienia swojej pozycji rynkowej względem konkurentów.

Dokument gwarancyjny

Udzielenie gwarancji konsumentowi następuje poprzez przekazanie mu pisemnego dokumentu gwarancyjnego – najczęściej jest to odrębna karta gwarancyjna, ale może być to również część umowy sprzedaży czy adnotacja na fakturze VAT. Gwarancją nie jest więc ustne zapewnienie sprzedawcy bądź oświadczenie umieszczone na jego stronie internetowej lub w reklamie telewizyjnej.

Udzielający gwarancji

Podmiot udzielający gwarancji określany jest jako gwarant. Może być nim zarówno producent rzeczy, jej importer bądź sprzedawca.

Uprawniony z tytułu gwarancji

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest zazwyczaj kupujący rzecz. Może się jednak zdarzyć, że przed upływem terminu gwarancji rzecz zostanie ponownie zbyta. W tej sytuacji, co do zasady, na nowego nabywcę rzeczy przechodzą również uprawnienia gwarancyjne, pod warunkiem przekazania mu dokumentu gwarancji. Tak więc uprawnionym jest każdorazowy użytkownik-posiadacz rzeczy i dokumentu gwarancyjnego.

Obowiązki gwarancyjne

Kupującemu uprawnionemu z gwarancji z mocy ustawy przysługują dwa roszczenia: po pierwsze, może żądać usunięcia wady fizycznej rzeczy bądź po drugie, może się domagać dostarczania nowej, wolnej od wad rzeczy. Jednakże gwarant może wyłączyć bądź zmodyfikować te roszczenia kupującego – może przykładowo w treści gwarancji dopuścić jedynie żądanie naprawy, a nie wymiany towaru.

Termin gwarancji

Ustawowo termin gwarancji wynosi jeden rok, licząc od dnia wydania rzeczy kupującemu. Może być on jednak w treści dokumentu gwarancyjnego skrócony bądź wydłużony. Aby zgłoszenie reklamacji na podstawie gwarancji było skuteczne, ważne jest, by wada rzeczy ujawniła się przed upływem terminu gwarancji.

Zobacz także: