Konkurs fotograficzny „Odwiedź uzdrowisko i uwiecznij jego piękno”

Spis treści
Konkurs fotograficzny „Odwiedź uzdrowisko i uwiecznij jego piękno”. Na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia, najlepszy fotoreportaż zostanie nagrodzony tytułem Grand Prix i nagrodą pieniężną. 


Regulamin Konkursu fotograficznego „Odwiedź uzdrowisko i uwiecznij jego piękno” 1.  Postanowienia ogólne


1.1 Konkurs fotograficzny „Odwiedź uzdrowisko i uwiecznij jego piękno”, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Pharma Partner Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000321925, REGON: 100621621 zwaną dalej: „Organizatorem”.

1.2 Regulamin Konkursu określa zasady przeprowadzenia Konkursu prawa i obowiązki Uczestników.

1.3 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

1.4 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 7 października 2018 r.

1.6 Definicje:

Regulamin - niniejszy Regulamin;

Konkurs - Konkurs pod hasłem: „Odwiedź uzdrowisko i uwiecznij jego piękno” organizowany według zasad określonych Regulaminem;

CafeSenior.pl - portal internetowy (www.cafesenior.pl) działający pod domeną internetową, której administratorem jest Organizator;

Uczestnik – osoba fizyczna, która jest zatrudniona, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o świadczenie usług i inne), w spółce wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Pelion Spółki Akcyjnej i zgłosi się do udziału w Konkursie zgodnie z wymogami Regulaminu;

Laureat – osoba nagrodzona Nagrodą w Konkursie przez Komisję Konkursową;

Nagroda  – tytuł Grand Prix Cafesenior.pl i nagroda pieniężna w wysokości 300 zł;

Komisja Konkursowa – komisja złożona z trzech pracowników Organizatora, powołana w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem i wyboru Laureatów;

 1. Zasady uczestnictwa i przebieg w Konkursu


2.1 Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2.2 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2.3 Przystąpienie do Konkursu na zasadach określonych w pkt 3.2 jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej skutkuje odebraniem prawa do Nagrody.

2.5 Celem Konkursu jest wyłonienie Laureata – autora najwyżej ocenionych fotografii, z zastrzeżeniem, że jeden Laureat może otrzymać więcej niż jedną nagrodę w przypadku nagrodzenia więcej niż jednej z przesłanych na Konkurs fotografii.

2.6 Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać co najmniej jedną fotografię przedstawiającą jedną z miejscowości uzdrowiskowych w Polsce (miasto lub teren musi posiadać status uzdrowiska) i przesłać ją w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r. godz. 23:59 drogą mailową na adres kontakt@cafesenior.pl, w tytule e-maila wpisując „Konkurs” oraz nazwę miejscowości, z której pochodzą zdjęcia.

2.7 Jedna osoba może zgłosić do Konkursu maksymalnie 10 fotografii.

2.8 Zgłaszane prace muszą być przejawem osobistej twórczości Uczestnika. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich (praw autorskich lub dóbr osobistych).

2.9 Uczestnik udziela, z zastrzeżeniem każdorazowego zamieszczania imienia i nazwiska Uczestnika jako autora fotografii (utworu), niewyłącznej licencji na bezpłatne, bezwarunkowe i bezterminowe korzystanie przez Organizatora nadesłanych fotografii na polach eksploatacji, o których mowa w pkt 2.10, a także publiczne ich udostępnianie, wykonanie praw autorskich zależnych,; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych i niezwiązanych z akcjami CafeSenior.pl.

2.10 Licencja, o której mowa w pkt 2.9 obejmuje następujące pola eksploatacji:

 1. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania  - wytwarzanie kopii techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;

 2. b) w zakresie obrotu oryginałem albo kopiami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie oraz najem oryginału albo kopii;

 3. c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci informatycznych.


2.11 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez spółkę Pharma Partner Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 w Łodzi, danych osobowych, tj. imię i nazwisko oraz później danych osobowych przekazanych w mailu po zakończeniu Konkursu – na potrzeby realizacji i wręczenia nagrody Konkursu .

2.12 Organizator informuje, że

 1. administratorem podanych danych osobowych jest Pharma Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, telefon: +42 200 75 96

 2. podane dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: rozpatrzenie aplikacji konkursowej, przesyłanie korespondencji związanej z udziałem w konkursie oraz ewentualnym przyznaniem nagrody;

 3. podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) tj. zgoda uczestnika;

 4. podane  dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

 5. podane dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia Konkursu oraz w okresie od jego zakończenia do czasu przedawnienia roszczeń na wypadek zgłoszenia roszczeń związanych z Konkursem;

 6. ma Pani/Pan prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec faktu ich przetwarzania;

 7. ma Pani/Pan prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w dowolnym momencie poprzez przesłanie korespondencji listownej lub elektronicznej, według własnego wyboru, na podany w pkt. 9 adres; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

 9. w przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 6 lub w innych sprawach związanych z podanymi danymi osobowymi, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych na adres tradycyjny: Pharma Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-342) przy ul. Zbąszyńskiej 3, lub adres poczty elektronicznej: michal.kurowski@pharmapartner.com.pl


 

 1. Zasady wyłaniania Laureatów Konkursu


3.1 Laureata Konkursu wybiera Komisja Konkursowa.

3.2 Komisja Konkursowa wyróżni  fotografie konkursowe nadesłane przez Uczestników, oceniając poprawność techniczną, kompozycję, kreatywność i walory estetyczne prac. Uczestnik – autor wyróżnionej fotografii zostaje Laureatem Konkursu.

3.3 Laureaci Konkursu muszą spełniać warunki uczestnictwa w Konkursie określone w pkt 2 Regulaminu.

3.4 Komisja Konkursowa wykluczy z Konkursu zgłoszenia konkursowe, które:

 1. a) nie spełniają warunków określonych w Regulaminie,

 2. b) naruszają lub mogą naruszać prawa osób trzecich.


3.5 Laureat zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mailową. Laureat Będzie zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych od dnia poinformowania o wygranej do przekazania Organizatorowi niezbędnych danych potrzebnych do wręczenia nagrody, tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego w celu realizacji przelewu bankowego, chyba, że przelew ma zostać zrealizowany na znany Organizatorowi rachunek bankowy Laureata.  

3.6 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w nr 3(87) magazynu „Nasza firma” Kwartalnika Pracowników Spółek Pelion S.A. wydawanego przez Pelion S.A. Ogłoszenie zawierać będzie imiona i nazwiska Laureatów wraz z publikacją wyróżnionych w Konkursie fotografii.

 1. Nagroda Konkursowa


4.1 Nagrodą jest tytuł Grand Prix Cafesenior.pl i nagroda pieniężna w wysokości 300 zł.

4.2 Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy w ciągu 14 dni roboczych od dnia przesłania Organizatorowi poprawnych danych, o których mowa w pkt 3.5.  Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

4.3 Nie jest możliwe odstąpienie Nagrody osobom trzecim ani wymiana na jakąkolwiek inną Nagrodę.

4.4 Laureat ma prawo zrezygnować z Nagrody w terminie 7 dni roboczych od dnia poinformowania przez Organizatora o wygranej. W przypadku rezygnacji z Nagrody Organizator nie ma prawa do wykorzystania fotografii Laureata na żadnym z pól eksploatacji.

4.5 W przypadku powzięcia przez Organizatora Konkursu informacji o naruszeniu przez Laureata w związku z udziałem w Konkursie praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, Nagroda podlega przepadkowi, a wydana – zwrotowi do Organizatora, w terminie określonym przez Organizatora w wezwaniu do zapłaty, nie krótszym jednak niż 7 dni roboczych. Powyższe nie wyklucza dalej idącej odpowiedzialności Laureata przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

5.Postanowienia końcowe. Postępowanie reklamacyjne

5.1 Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje można kierować na adres mailowy: kontakt@cafesenior.pl. W temacie wiadomości należy wpisać „Konkurs fotograficzny”

5.2 Wszelkie reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać pisemnie w terminie do dnia 14 września 2018 r.

5.3 Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w punkcie 6.2 powyżej nie wywołuje skutków prawnych.

5.4 Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, datę, adres e-mail Uczestnika oraz dokładny opis stanu faktycznego i uzasadnienie reklamacji.

5.5 Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora. O decyzji Komisji Konkursowej w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Uczestnik ma prawo dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego.

5.6 Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu, określonym w pkt 1.5 niniejszego Regulaminu, na stronie internetowej Organizatora: www.cafesenior.pl

5.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  
Więcej z kategorii Wydarzenia
5 pomysłów na sylwestra dla seniorów
Obywatelski niezbędnik seniora - co w nim znajdziesz?
Koncert dla seniorów – „Bajgosie i Limerynie”
Powiązane artykuły
Koncert dla seniorów – muzyczne niespodzianki
Aktywny senior. Co robić w Białymstoku?
Uniwersytet Otwarty UW - poszerz wiedzę
Cukrzyca oswojona – spotkanie dla seniorów w Łodzi
Zadbaj o zdrowy wzrok – spotkanie dla seniorów