Zasiłek pogrzebowy - jak uzyskać zasiłek pogrzebowy po zmarłym bliskim? Rady prawnika

W przypadku śmierci bliskiej osoby, na pokrycie kosztów pogrzebu można uzyskać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tzw. zasiłek pogrzebowy.
Spis treści

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem, który jest wypłacany przez ZUS w celu pokrycia kosztów urządzenia pochówku osoby:

  • ubezpieczonej w ZUS,
  • pobierającej emeryturę lub rentę bądź spełniającej w chwili śmierci warunki do jej uzyskania,
  • członka rodziny osób wskazanych powyżej,
  • innych osób określonych w przepisach szczególnych (np. osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny).


Zobacz także: Zabezpieczenie majątku - jak to zrobić jeszcze za życia?

Uprawnieni do zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która faktycznie pokryła koszty pogrzebu – nie musi być to koniecznie członek rodziny, może nią być także sąsiad czy przyjaciel zmarłego. Jeżeli koszty pogrzebu zostały poniesione przez więcej niż jedną osobę, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi pomiędzy te osoby, proporcjonalnie do poniesionych kosztów. Podkreślić należy jednak, że zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu, co oznacza, że obowiązuje zasada: jeden zmarły – jeden zasiłek w maksymalnej wysokości określonej poniżej.

Przeczytaj również: W jaki sposób zabezpieczyć kwestie majątkowe jeszcze za życia?

Wysokość zasiłku pogrzebowego

W przypadku, gdy koszty pogrzebu zostały pokryte przez członka rodziny osoby zmarłej, zasiłek pogrzebowy będzie mu przysługiwał. Jest to zasiłek w zryczałtowanej kwocie, 4.000 zł, niezależnie od wysokości faktycznie poniesionych kosztów. Jeżeli natomiast, koszty pochówku poniesione zostaną przez osobę inną niż członek rodziny zmarłego, zasiłek pogrzebowy będzie równy faktycznie poniesionym i udokumentowanym kosztom pogrzebu, nie wyższym jednak niż 4.000 zł.

Sprawdź: Wydziedziczenie - na czym polega? podstawowe fakty

Przyznanie zasiłku pogrzebowego

Wniosek o przyznanie zasiłku pogrzebowego należy złożyć w ZUS w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Po upływie tego okresu prawo do zasiłku co do zasady wygasa.

Zobacz także: Co to jest zachowek i co warto o nim wiedzieć?

Wniosek o zasiłek pogrzebowy

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego należy sporządzić na formularzu „ZUS Z-12”, który jest dostępny w placówkach i na stronie internetowej ZUS. Do wypełnionego wniosku należy załączyć:

  • skrócony odpis aktu zgonu osoby, po której przysługuje zasiłek,
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo wnioskodawcy z osobą zmarłą (np. akt małżeństwa, gdy zmarłym jest małżonek),
  • rachunki poniesionych kosztów pogrzebu,
  • dowód ubezpieczenia zmarłego (np. legitymacja emeryta, rencisty, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu itp.)


Wniosek o zasiłek pogrzebowy wraz z załącznikami należy złożyć w placówce ZUS właściwej według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o zasiłek pogrzebowy.

Patrz na to: Kiedy można skorzystać z uprawnienia do zachowku?

Upoważnienie zakładu pogrzebowego

Załatwienie formalności związanych z wypłatą zasiłku pogrzebowego można również zlecić firmie pogrzebowej zajmującej się pochówkiem naszego bliskiego. W tym celu niezbędne jest wystawienie stosownego upoważnienia. W takiej sytuacji zakład pogrzebowy, po odebraniu w naszym imieniu zasiłku, zaliczy go na poczet wydatków związanych z organizacją pogrzebu.

Zobacz także: Dziedziczenie - jak to wygląda?