Abonament RTV emeryci - czy emeryci i renciści płacą?

Abonament RTV – emeryci nie muszą go płacić, jeśli przekroczyli określony wiek albo otrzymują niską emeryturę! Jakie dokładnie kryteria trzeba spełnić, aby uzyskać zwolnienie z abonamentu rtv emerytów? Kiedy jest możliwe zwolnienie z abonamentu rtv rencistów? Jaka będzie wysokość opłat RTV w 2020 roku?
Spis treści

Abonament RTV – emeryci

Czym jest abonament? Jeśli chodzi o abonament RTV, emeryci i renciści powinni wiedzieć kilka podstawowych rzeczy. Zacznijmy od postaw. Abonament RTV jest stałą opłatą, którą należy uiszczać za używanie, a właściwie samo posiadanie odbiorników radiowych i telewizyjnych. Wysokość abonamentu jest corocznie ustalana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. W ostatnich latach jest ona niezmienna i w 2020 roku stawki również nie ulegną zmianie. Wynoszą one:

 • za używanie odbiornika radiofonicznego – 7 zł za jeden miesiąc;
 • za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego – 22,70 zł za jeden miesiąc.

Miesięczne stawki mogą być obniżone, jeśli zapłacimy z góry za dłuższe okresy. I tak:

 • za używanie odbiornika radiofonicznego:
  • 13,60 zł za 2 miesiące,
  • 20,15 zł za 3 miesiące,
  • 39,90 zł za 6 miesięcy,
  • 75,60 zł za rok 

 • za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego:
  • 44,05 zł za 2 miesiące,
  • 65,35 zł za 3 miesiące,
  • 129,40 zł za 6 miesięcy,
  • 245,15 zł za rok.

W sumie wychodzą całkiem pokaźne kwoty, zwłaszcza jeśli ktoś dysponuje małym budżetem. Ale wiele osób jest zwolnionych z abonamentu RTV. Emeryci i renciści należą do tej grupy, aczkolwiek nie wszyscy. A oto szczegóły.

Abonament RTV - zwolnienia - emeryci

Jak podaje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, osobami uprawnionymi do zwolnienia od opłat abonamentowych są między innymi:

 • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia;
 • osoby z orzeczeniami o różnych stopniach niepełnosprawności (więcej szczegółów za chwilę);
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi;
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB);
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.

Czy emeryci płacą abonament radiowo-telewizyjny?

Czy emeryci płacą abonament radiowo-telewizyjny? Jak widać z powyższego wyszczególnienia, sam fakt bycia emerytem nie zwalnia z obowiązku płacenia abonamentu RTV. Emeryci jednak stanowią dużą grupę osób zwolnionych z tej opłaty – z dwóch powodów.

Po pierwsze – zwolnienie dotyczy osób po 75. roku życia, a to w zdecydowanej większości emeryci. Po drugie, choć samo nabycie uprawnień emerytalnych nie zwalnia nas z obowiązku płacenia daniny na publiczne media, to jednak przywilej taki otrzymujemy, jeśli nasza emerytura jest niska.

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów – kryterium dochodowe

Tak ja powiedzieliśmy, zwolnienie z abonamentu RTV emerytów następuje albo po spełnieniu kryterium wiekowego (75 lat), albo dochodowego. Aby spełnić drugi warunek, wysokość emerytury nie może przekraczać 50 procent przeciętnej płacy w kraju w roku poprzedzającym.

Informację na temat średniego wynagrodzenia przedstawia prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Komunikat za rok 2017 spodziewany jest w lutym, póki co dostępne są dane za rok 2016. Wówczas średnia płaca w kraju wyniosła 4047,21 złotych. A więc abonament RTV emeryci mogą sobie odpuścić, jeśli miesięcznie otrzymują mniej niż 2023,60 zł.

Co ważne - zwolnienie z abonamentu RTV emerytów w związku z kryterium dochodowym jest możliwe już po przekroczeniu 60. roku życia.

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów – druk

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych jest dopełnienie formalności w placówce Poczty Polskiej. Przedstawić należy dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od opłat oraz złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia.

Stosowne druki dostępne są między innymi na poczcie, należy w nich jedynie podać swoje dane osobowe i podpisać się pod stwierdzeniem, że jest się uprawnionym do zwolnienia od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz innych ustaw.

Zwolnione z obowiązku załatwiania tych formalności są osoby, które ukończyły 75 lat.

Zwolnienie z abonamentu RTV rencistów

Poza emerytami, z abonamentu RTV zwolnione są też między innymi osoby, co do których orzeczono o:

 • całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub
 • znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub
 • trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Abonamentu RTV nie muszą też płacić osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego.

Zobacz też: