Emerytury dla nauczycieli - zasady i wysokość. Tabela

Emerytury dla nauczycieli przyznawane są według różnych zasad, w zależności od stażu pracy, wieku i woli samych zainteresowanych. Świadczenie może być wyliczone wedle tzw. nowych zasad, jeśli przejdzie on w „stan spoczynku” na zasadach ogólnych, tak jak inni emeryci. Ale pedagodzy mogą też korzystać z tzw. emerytury nauczycielskiej, przyznawanej na podstawie Karty Nauczyciela, wyliczanej na starych zasadach. Co z wcześniejszymi emeryturami dla nauczycieli w 2020 roku?
Spis treści

Ponieważ na emeryturę nauczycielską przechodzi się bez względu na wiek (a jedynie staż pracy), często nazywana jest wcześniejszą emeryturą dla nauczycieli. Dodatkowo jest jeszcze emerytura kompensacyjna dla nauczycieli - świadczenie przyznawane do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego przez tych pedagogów, którzy nie mogą skorzystać z Karty Nauczyciela.

Emerytury dla nauczycieli

Nauczyciel może przejść na emeryturę na takich samych zasadach jak inni pracownicy, po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn od 1 października 2017 roku. Tak zwaną powszechną emeryturę wylicza się wedle nowych zasad. Jej wysokość zależy od sumy zwaloryzowanych składek na koncie w ZUS, od kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego, a także od parametru zwanego dalszym trwaniem życia – chodzi o statystyczny szacunek (według tabeli GUS), ile miesięcy życia pozostało od momentu przejścia na emeryturę, do śmierci.
Emerytury dla nauczycieli na zasadach powszechnych przysługują niezależnie od stażu w placówkach pedagogicznych, dlatego najczęściej na to rozwiązanie decydują się nauczyciele, którzy nie pracowali w szkołach zbyt długo.

Emerytury dla nauczycieli 2020

Partia rządząca chce w 2020 roku wprowadzić zmiany w Karcie Nauczyciela. Zmiany mogą dotyczyć także nauczycielskich emerytur. W najbliższym czasie poznamy nowy projekt ustawy. Nauczyciele najbardziej zaintersowani są propozycjami podwyżek oraz obniżenia wieku emerytalnego.

Emerytury dla nauczycieli - praca w szczególnym charakterze

ZUS uznaje pracę nauczyciela za pracę w szczególnym charakterze. Oznacza to, że Zakład może przyznać emerytury dla nauczycieli w wieku niższym, niż powszechny wiek emerytalny. Taką możliwość mają osoby, które ukończyły:

 • 55 lat (kobiety) i dnia 1 stycznia 1999 r. miały co najmniej 20 lat stażu (okresów składkowych i nieskładkowych), w tym 15 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • 60 lat (mężczyźni) i dnia 1 stycznia 1999 r. mieli co najmniej 25 lat stażu (okresów składkowych i nieskładkowych), w tym 15 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Tego typu emerytura również jest obliczana według tak zwanych nowych zasad.

Emerytura nauczycielska – emerytura z Karty Nauczyciela

Nauczyciele, wychowawcy lub inni pracownicy pedagogiczni placówek wymienionych w Karcie Nauczyciela mogą przejść na emeryturę bez względu na wiek, na podstawie art. 88 ust. 2a Karty. Jest to tak zwana emerytura nauczycielska po 30 latach.
Aby uzyskać świadczenie na podstawie Karty Nauczyciela, należy legitymować się przynajmniej 30-letnim stażem pracy na dzień 31 grudnia 2008 roku, z czego przynajmniej 20 lat powinno być przepracowane w zawodzie nauczyciela, przynajmniej w połowie obowiązkowego wymiaru zajęć. W przypadku osób zatrudnionych w placówce specjalnej lub schronisku dla nieletnich, okres 30 lat zostaje skrócony do 25.

Wysokość emerytury z Karty Nauczyciela ustalana jest na tak zwanych starych zasadach.

Emerytura kompensacyjna dla nauczycieli

Wcześniejsza emerytura, zwana nauczycielskim świadczeniem kompensacyjnym przyznawana jest na podstawie odrębnej ustawy. Nauczycielami zgodnie z tą ustawą są nauczyciele, wychowawcy lub inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w następujących placówkach:

 • publicznych i niepublicznych przedszkolach,
 • szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
 • publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego,
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 • specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży.

Emerytury nauczycieli tabela

Świadczenie kompensacyjne otrzymają osoby, które mają 30 lat stażu (w tym przynajmniej 20 lat w jednej z wymienionych wyżej placówek) i osiągną określony wiek, przy czym pułap ten jest zmienny i będzie rósł w najbliższych latach. Szczegółów dostarcza tabela:

KOBIETY

 • do 2024 roku – 55 lat,
 • w latach 2025-26 – 56 lat,
 • w latach 2027-28 – 57 lat,
 • w latach 2029-30 – 58 lat,
 • w latach 2031-32 – 59 lat.

MĘŻCZYZNI

 • do 2018 roku – 57 lat,
 • w latach 2019-20 – 58 lat,
 • w latach 2021-22 – 59 lat,
 • w latach 2023-24 – 60 lat,
 • w latach 2025-26 – 61 lat,
 • w latach 2027-28 – 62 lata,
 • w latach 2029-30 – 63 lata,
 • w latach 2031-32 – 64 lata.

Zobacz też: