Świadczenie przedemerytalne (zasiłek) - dla kogo? Ile wynosi?

Świadczenie przedemerytalne, czyli tak zwany zasiłek przedemerytalny przysługuje osobom, którym brakuje niewiele do emerytury, a które straciły pracę z winy pracodawcy i nie mogą znaleźć nowej. Pewne zmiany wprowadziła w przypadku świadczeń przedemerytalnych nowa ustawa, która weszła w życie w 2017 roku. Sprawdź, komu przysługują świadczenia przedemerytalne po nowemu i jaka jest wysokość świadczenia w 2020 roku.
Spis treści

Świadczenie przedemerytalne

Zasiłek przedemerytalny jest świadczeniem przyznawanym na podstawie ustawy z 2004 roku. Świadczenie przedemerytalne jest szczególną formą pomocy dla osób starszych, dobiegających wieku emerytalnego, które z winy pracodawcy straciły zatrudnienie i znajdują się na długotrwałym bezrobociu, bez widoków na znalezienie pracy. Komu dokładnie przysługują takie świadczenia i na jakich zasadach? Lista warunków jest długa.

Świadczenia przedemerytalne – dla kogo?

Pierwsza grupa warunków, które trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenia przedemerytalne, jest jednakowa dla wszystkich ubiegających się osób. ZUS przyzna świadczenie przedemerytalne osobie, która:

  • przez co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych,
  • nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
  • złoży wniosek w ciągu 30 dni od ustania zatrudnienia, w tym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej pracy zarobkowej, jeżeli w okresie pobierania zasiłku wykonywała inną pracę zarobkową albo była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, a wykonywanie jednej z tych prac ustało po upływie 6-miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Zasiłek przedemerytalny – lata pracy

Powyższe warunki, to nie wszystko. Istotne są też kryteria dotyczące stażu pracy i wieku. Zgodnie z ustawą o świadczeniach przedemerytalnych prawo do zasiłku przysługuje osobie, która spełnia jeden z rozlicznych warunków (wymienimy kilka, wszystkie można znaleźć na stronie ZUS):

  • świadczenie przedemerytalne otrzyma osoba, która ukończyła co najmniej 56 lat (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna) oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w przypadku gdy do rozwiązania ostatniego stosunku pracy doszło z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy;
  • zasiłek przedemerytalny należy się też osobie, która ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) oraz 60 lat (mężczyzna) oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, w przypadku gdy ostatni stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (przeważnie – likwidacja konkretnego stanowiska pracy);
  • na świadczenie przedemerytalne może też liczyć osoba, która do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła przez co najmniej 24 miesiące pozarolniczą działalność gospodarczą i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne, pod warunkiem, że do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna) a także posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Wysokość świadczenia przedemerytalnego 2020

Nie ma co sobie robić złudzeń - wysokość świadczenia przedemerytalnego nie jest wysoka, wynosi zaledwie 1040 złotych brutto. Jego wysokość jest ustalana w kwocie ryczałtowej (jednakowej dla wszystkich) i podlega waloryzacji. Dlatego według prognoz wzrośnie o ok.3% w roku 2020.

Obniżony wiek emerytalny

Nowa ustawa emerytalna wprowadziła wiele zmian w systemie. Najgłośniej było o tych, które weszły w życie 1 października i dotyczyły obniżenia wieku emerytalnego do 60 i 65 lat.

Świadczenie przedemerytalne, co do zasady, przysługuje do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego. Potem można przejść na emeryturę zwykłą. Nowa ustawa, obniżając wiek emerytalny, nie działa jednak na tym polu automatycznie. Jeśli na przykład pobierający zasiłek przedemerytalny mężczyzna w wieku 65,5 lat chce skorzystać z obniżenia wieku emerytalnego i przejść na zwykłą emeryturę, powinien złożyć w tej sprawę wniosek do ZUS.\

Czytaj też: