Odwołanie od decyzji ZUS. Jak skutecznie odwołać się od decyzji ZUS?

Jak poradzić sobie z urzędniczą machiną? W jaki sposób przeprowadzić odwołanie od decyzji ZUS? Co zawrzeć w treści odwołania? I ile to kosztuje?
Spis treści

Postępowanie przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o różnego rodzaju świadczenia jest zasadniczo dwuinstancyjne. Oznacza to, że od każdej decyzji ZUS przysługuje odwołanie. Aby je skutecznie złożyć, należy jednak dochować określonych terminów i dopełnić określonych formalności.

Rozstrzygnięcia dotyczące emerytury, renty czy zasiłku (o ich przyznaniu, waloryzacji, wstrzymaniu itp.) ZUS podejmuje w formie pisemnej decyzji. Jest ona zazwyczaj wysyłana pocztą na adres zamieszkania ubezpieczonego za potwierdzeniem odbioru (co znaczy, że listonosz bądź urzędnik na poczcie prosi adresata przesyłki o podpisanie i opatrzenie datą tzn. zwrotki pocztowej). Jeżeli decyzja ta, w opinii ubezpieczonego, jest niesłuszna, przysługuje mu prawo złożenia od niej odwołania.

Odwołanie od decyzji ZUS

W jakim terminie odwołać się od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji ZUS należy złożyć w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia (tj. co do zasady od daty widniejącej na zwrotce pocztowej bądź w przypadku nieodebrania przesyłki, po upływie dwóch tygodni od dnia pozostawienia w skrzynce pierwszego awizo).

Złożenie odwołania

Odwołanie można złożyć za pośrednictwem poczty (wtedy aby dochować terminu wystarczy przed jego upływem nadać przesyłkę w placówce pocztowej, istotna jest zatem data stempla pocztowego) bądź osobiście w oddziale ZUS. Pamiętać należy, aby odwołanie wysłać listem poleconym i zachować dowód nadania. Przy składaniu odwołania w placówce ZUS, warto zaopatrzyć się w dodatkową kserokopię pisma, którą zatrzymamy dla siebie, tak aby urzędnik mógł poświadczyć na niej datę wpływu odwołania.

Koszt odwołania

Odwołanie od decyzji ZUS jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Treść odwołania od decyzji ZUS

W treści odwołania od decyzji ZUS powinny się znaleźć następujące elementy:

  • imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby odwołującej się;
  • dane adresata odwołania – mimo, że wysyłamy/składamy odwołanie w oddziale ZUS, zaadresować je należy do sądu, bowiem w przypadku nieuwzględnienia przez ZUS odwołania, sprawa zostanie automatycznie przekazana do rozpoznania sądu (np. Sąd Okręgowy/Rejonowy… za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w …);
  • oznaczenie decyzji ZUS, od której się odwołujemy (numer i data);
  • oznaczenie rodzaju pisma (np. Odwołanie od decyzji ZUS nr … z dnia …);
  • zarzuty i wnioski oraz wskazanie, czy skarżymy decyzję w całości czy w części (np. Wnoszę o uchylenie w całości decyzji ZUS nr … z dnia … stwierdzającej wstrzymanie wypłaty renty … na moją rzecz);
  • uzasadnienie odwołania wraz z powołaniem się na dowody potwierdzające jego słuszność;
  • własnoręczny podpis odwołującego się;
  • lista załączników.

Co może zrobić ZUS?

W przypadku gdy ZUS uzna odwołanie za słuszne, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia zmieni lub uchyli zaskarżoną decyzję (zgodnie z wnioskiem ubezpieczonego). Jeżeli jednak w całości lub w części ZUS nie uwzględni odwołania, sprawa wraz z uzasadnieniem zostanie niezwłocznie przekazana do właściwego sądu.

Wszystkie potrzebne nam informacje dotyczące trybu odwoławczego od decyzji ZUS powinny być zawarte w treści pouczenia, które stanowi obligatoryjny element każdej decyzji administracyjnej, od której przysługuje środek zaskarżenia.

Sprawdź także: