Obowiązek odśnieżania. Kto i kiedy odpowiada za odśnieżanie chodników?

Za odśnieżanie chodników nie zawsze jest odpowiedzialna gmina czy zarządca drogi. W pewnych sytuacjach obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości, a za jego niewykonanie grozi odpowiedzialność karna.
Spis treści

Obowiązek utrzymania czystości i porządku

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładają na właścicieli nieruchomości (i inne określone ustawowo podmioty, o których będzie mowa poniżej) obowiązek zapewnienia czystości i porządku na niej, m.in. wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów, przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Kiedy aktualizuje się obowiązek odśnieżania?

Zasadą jest, że właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia śniegu z chodnika położonego wzdłuż jego nieruchomości. Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego. Jeżeli więc chodnik bezpośrednio przylega do ogrodzenia domu, wtedy obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości.

Śnieg uprzątnięty z chodnika powinien być składowany w miejscu. W miejscu, w którym nie będzie powodować zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Jego usunięcie z chodnika należy już do obowiązków zarządcy drogi.

Ponadto należy podkreślić, że ww. obowiązek dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości, bez względu na ich przeznaczenie – tzn. nieistotne jest, czy nieruchomość jest zabudowana czy nie, czy ma charakter mieszkalny czy inny.

Kiedy nie trzeba odśnieżać?

Ustawa wskazuje kilka przypadków, w których właściciel nieruchomości jest zwolniony z obowiązku uprzątnięcia śniegu z chodnika leżącego bezpośrednio przy jego nieruchomości. Jeżeli pomiędzy chodnikiem a granicą nieruchomości usytuowany jest pas zieleni, wówczas obowiązek odśnieżania chodnika spoczywa na gminie. Jeżeli na chodniku dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie samochodów, wtedy do usunięcia śniegu zobowiązany jest zarządca drogi. Ponadto właściciel nieruchomości nie musi usuwać śniegu i lodu z przystanków komunikacyjnych czy torowisk pojazdów szynowych, nawet jeżeli położone one są wzdłuż jego nieruchomości.

Osoby zobowiązane

Do wypełniania ww. obowiązków zobowiązani są, oprócz właścicieli nieruchomości, również inne podmioty władające nieruchomością, tj. współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, dzierżawcy itd.

Odpowiedzialność karna

Nieodśnieżanie chodnika stanowi wykroczenie i grozi za nie kara grzywny do 1500 zł lub kara nagany.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Osoba, która nie wywiązuje się z obowiązku usunięcia śniegu lub lodu na swojej posesji może być również pociągnięta do odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na jej terenie. Osoba poszkodowana (np. osoba, która złamała sobie na chodniku nogę) może w takiej sytuacji domagać się odszkodowania. Za poniesione szkody (np. koszty leczenia) oraz ewentualnie zadośćuczynienia za doznane krzywdy (wynikające np. z bólu i cierpienia).

Budynki wielolokalowe

Omawiane obowiązki dotyczą zasadniczo podmiotów władających wolnostojącymi domami, ponieważ w przypadku budynków wielolokalowych obowiązki właściciela nieruchomości (również obowiązek odśnieżania) przejmują osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, np. wspólnota mieszkaniowa.

Zobacz również:

Nakładki antypoślizgowe, czyli bezpieczniej zimą

Czy twój hałasujący sąsiad łamie prawo?

Dobre relacje sąsiedzkie - czy w ogóle są potrzebne?