Zasiłek przedemerytalny w 2019 – co musimy wiedzieć?

Zasiłek przedemerytalny jest świadczeniem społecznym wypłacanym osobom bezrobotnym będącym w podeszłym wieku. Kto może ubiegać się o te środki i jakie warunki trzeba spełnić, by je otrzymać?
Zasiłek przedemerytalny

Artykuł sponsorowany

Źródło: Materiały partnera

Spis treści

Co to jest zasiłek przedemerytalny?

Zasiłek przedemerytalny jest wsparciem dla osób, które niedługo przed osiągnięciem wieku emerytalnego utraciły źródło dochodów. Reguluje go Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 o świadczeniach przedemerytalnych. Wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie comiesięcznego świadczenia. Warunkiem jest złożenie przez seniora odpowiedniego wniosku i spełnienie określonych warunków. Jednym z nich jest określony staż pracy. Wliczane są do niego zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe.

Kiedy przysługuje zasiłek przedemerytalny?

Zasiłek przedemerytalny przysługuje osobie, która przez okres 180 dni lub więcej pobierała zasiłek dla bezrobotnych, jest zarejestrowana w biurze pracy i nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny podjęcia pracy zarobkowej. Warunkiem jest złożenie wniosku w ciągu 30 dni od momentu wydania dokumentu poświadczającego przez urząd pracy 180- dniowego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Osoby, które w czasie pobierania zasiłku dla bezrobotnych wykonują pracę interwencyjną lub inną, na złożenie wniosku mają 30 dni od momentu ustania zatrudnienia, jeżeli zatrudnienie to było poprzedzone 180 dniami okresu pobierania zasiłku.

Osoby, które tracą pracę z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy oraz z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a ponadto mają wymagany staż pracy, mogą ubiegać się o zasiłek przedemerytalny. Wymagany wiek to dla kobiet 56 lat przy stażu pracy 20 lat, a dla mężczyzn 65 przy stażu 25 lat. Kobiety w wieku 55 lat i okresie składkowym oraz nieskładkowym 30 lat i mężczyźni w wieku 60 lat i 35 lat okresu składkowego i nieskładkowego łącznie, również mogą ubiegać się o zasiłek.

Kolejną grupą są osoby, które zarejestrują się jako bezrobotni po ustaniu prawa do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Rejestrację musi poprzedzać przynajmniej 365 dni nieprzerwanego pobierania świadczenia. Warunkiem jest również osiągnięcie wieku 55 lat dla kobiet i 20 lat stażu a dla mężczyzn 60 lat i 25 lat stażu.

Reklama

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny?

Świadczenie przedemerytalne podlega okresowej waloryzacji. Jej zasady i terminy określa ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiana wysokości zasiłku przedemerytalnego następuje każdego roku w dniu 1 marca z urzędu. W 2019 roku wynosi on 1140,99 zł brutto miesięcznie. Wypłacany jest raz w miesiącu przez organ rentowy. W przypadku podjęcia zatrudnienia należy poinformować o tym ZUS. W zależności od osiąganego dochodu z pracy zarobkowej świadczenie zostanie zmniejszone o jego wysokość lub zawieszone.

Gdy osoba pobierająca świadczenie nabędzie prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty strukturalnej, emerytury lub nabycia gospodarstwa rolnego powyżej 2ha przeliczeniowych, traci prawo do świadczenia. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie: https://www.nntfi.pl/finanse-po-godzinach/zasilek-przedemerytalny-dla-kogo-ile-wynosi-jak-trzymac.

Jak przejść na zasiłek przedemerytalny?

Aby ubiegać się o zasiłek przedemerytalny, senior musi przez 180 dni być zarejestrowany jako osoba bezrobotna i nie odmawiać podjęcia pracy bez uzasadnionej przyczyny. Po tym okresie składa wniosek ESP do właściwego dla miejsca zamieszkania oddziału ZUS. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej ZUS. Do wniosku dołącza się zaświadczenie z biura pracy o pobieraniu zasiłku. ZUS przyznaje świadczenie w drodze decyzji. Prawo do zasiłku przysługuje już od dnia kolejnego po złożeniu wniosku.

Jeżeli senior spełnia wszystkie wymagania, może liczyć na wsparcie państwa w okresie przedemerytalnym. Tutaj można dowiedzieć się, w jaki sposób można zadbać o swoje zabezpieczenie w wieku emerytalnym.

Oceń artykuł

(liczba ocen 0)

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!