Artystyczne grupy seniorów ściągną na koniec marca do Warszawy. W DK Zacisze odbędzie się wtedy XIII Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora. Zapowiada się wiele dobrej zabawy przy piosenkach i skeczach.

Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora ma na celu integrację i pobudzanie aktywności środowiska seniorów. Jest to okazja na wsparcie i promocję talentów, wymianę doświadczeń. Całości towarzyszyć też będzie przede wszystkim dobra zabawa.

Termin festiwalu wyznaczono na dni 29-30 marca 2014 (sobota i niedziela). Całość podzielona będzie na cztery kategorie: chór, kabaret, zespół wokalny oraz zespół folklorystyczny. Udział wziąć mogą grupy seniorów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Wszyscy zainteresowani zaprezentowaniem się powinni wypełnić do 23 marca 2014 r. kartę zgłoszeniową dostępną na stronie DK Zacisze (bezpośredni link).

Występy seniorów oceniać będzie profesjonalne jury, w którym znajdą się: prof. Krzysztof Kusiel-Moroz, Joanna Rawik i Bolesław Szulia. Wyniki obrad zaprezentowane zostaną 12 kwietnia 2014 (sobota) o godz. 16. W każdej kategorii wyróżnione zostaną trzy grupy, przyznana zostanie ponadto nagroda Grand Prix Festiwalu.

Do udziału w konkursie zaprasza DK Zacisze wspólnie z chórem Zacisze oraz zespołami Zaciszańska Nuta i Żurawie.

 

REGULAMIN FESTIWALU

1. Festiwal odbędzie się w dniach 29-30 marca (sobota – niedziela) 2014 r. Organizatorem Festiwalu jest Dom Kultury „Zacisze” w Warszawie przy ul. Blokowej 1, gospodarzami – seniorzy z chóru ,,Zacisze”, zespołu wokalno-estradowego „Zaciszańska Nuta” oraz Męskiego Zespołu Wokalnego „Żurawie”.

2. Festiwal odbędzie się w czterech kategoriach: chór, kabaret, zespół wokalny, zespół folklorystyczny.

3. Do Festiwalu zostaną zakwalifikowane tylko amatorskie (osoby śpiewające hobbystycznie, niezawodowo) chóry, kabarety i zespoły seniora działające przy domach kultury, klubach osiedlowych, klubach seniora, parafiach itp.

4. Każdy uczestnik Festiwalu może wystąpić maksymalnie w 2 różnych zespołach. Ograniczenie to dotyczy także instruktorów i muzyków akompaniujących.

5. Liczba uczestników zgłoszonych do Festiwalu powinna wynosić:

  • w kategorii chór: od 13 osób;
  • w kategorii kabaret: od 4 osób. Występ powinien zawierać partie śpiewane i recytowane. Niedopuszczalne jest użycie w scenografii elementów palnych, typu świece, lampy naftowe.
  • w kategorii zespół wokalny do 20 osób, w tym ewentualni muzycy towarzyszący;
  • w kategorii zespół folklorystyczny: od 8 osób;

6. Organizator zapewnia pianino, nagłośnienie i oświetlenie.

7. Niedopuszczalne (i zagrożone dyskwalifikacją) jest wykorzystanie w występie muzyki mechanicznej, użycie podkładu muzycznego takiego jak playback oraz zaprogramowanego, automatycznego akompaniamentu keyboardu. Akompaniament musi być wykonany „na żywo”.

8. Czas prezentacji dla wszystkich kategorii nie może przekroczyć 15 min.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania występu po przekroczeniu czasu regulaminowego.

9. Chóry, kabarety i zespoły zobowiązane są do przedstawienia nowych programów, które nie były prezentowane w trzech poprzednich edycjach Festiwalu.

10. Prezentacje będzie oceniać profesjonalne jury.

11. Jury przyzna nagrody:

  • Grand Prix Festiwalu,
  • I, II i III miejsce w kategorii chór,
  • I, II i III miejsce w kategorii kabaret,
  • I, II i III miejsce w kategorii zespół wokalny,
  • I, II i III miejsce w kategorii zespół folklorystyczny.

Organizator dopuszcza możliwość przyznania nagród i wyróżnień ex aequo.
System oceniania (w tym ostateczny podział kategorii) i nagradzania ustala jury po wysłuchaniu wszystkich prezentacji.

12. Zespół, który otrzymał Grand Prix w 2013 roku i zgłosi chęć wzięcia udziału w bieżącej edycji Festiwalu, może być dopuszczony do prezentacji tylko poza konkursem. Decyzja ta jest podyktowana promocją nowych zespołów.

13. Warunkiem udziału w Festiwalu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną do 23 marca 2014 r., który umieszczony jest na stronie internetowej Domu Kultury „Zacisze” – www.zacisze.waw.pl (zakładka konkursy) i uiszczenie opłaty akredytacyjnej za uczestnictwo w każdej kategorii.

14. Opłata akredytacyjna w wysokości 60 (sześćdziesiąt) złotych powinna być wpłacona na konto bankowe Domu Kultury „Zacisze” nr 70 1240 1082 1111 0010 0373 7016, tytułem: XIII Festiwal – Akredytacja – nazwa zespołu do 23 marca 2014 r. Opłata nie podlega zwrotowi, gdy zespół został zakwalifikowany i nie stawił się w dniu przesłuchań lub zrezygnował po zakwalifikowaniu.

15. W przypadku zbyt dużej liczby zespołów chętnych do wzięcia udziału w Festiwalu, o zakwalifikowaniu do konkursu decydować będzie organizator.

16. Zawiadomienia o kwalifikacji z dokładnym programem imprezy zespoły otrzymają drogą e-mailową do 26 marca 2014 r., po tym terminie program nie ulega zmianie.

17. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów podróży i noclegu. Organizator może wskazać miejsca noclegowe.

18. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki w garderobach.

19. Dla zapewnienia płynności prezentacji prosimy o przybycie najpóźniej na godzinę przed występem.

20. Zespoły, które nie przybędą w wyznaczonym terminie i nie poinformują organizatora, zostaną wykluczone z udziału w Festiwalu.

21. Uroczyste ogłoszenie wyników XIII Festiwalu nastąpi 12 kwietnia (sobota) 2014 r. o godz. 16.00 w Domu Kultury „Zacisze”.
Wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej Domu Kultury „Zacisze” (www.zacisze.waw.pl) od 1 kwietnia 2014 r. Laureaci Festiwalu, którzy otrzymali Grand Prix i I miejsca, biorą udział w koncercie galowym.
Nagrody oraz dyplomy dla laureatów można odebrać tylko w czasie ogłoszenia wyników.
Nagrody, które nie zostaną odebrane w tym dniu, przechodzą na rzecz Domu Kultury „Zacisze”.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć zarejestrowanych podczas Festiwalu – na potrzeby Domu Kultury „Zacisze”.

Dodatkowych informacji udziela:
Taida Załuska – koordynator XIII Festiwalu: tel. 22 679-84-69, 743-87-10, e-mail: utw@zacisze.waw.pl