Świadczenie przedemerytalne, czyli tak zwany zasiłek przedemerytalny przysługuje osobom, którym brakuje niewiele do emerytury, a które straciły pracę z winy pracodawcy i nie mogą znaleźć nowej. Pewne zmiany wprowadziła w przypadku świadczeń przedemerytalnych nowa ustawa, która weszła w życie w 2017 roku. Sprawdź, komu przysługują świadczenia przedemerytalne po nowemu i jaka jest wysokość świadczenie przedemerytalnego w 2017 roku.

Świadczenie przedemerytalne

Zasiłek przedemerytalny jest świadczeniem przyznawanym na podstawie ustawy z 2004 roku. Świadczenie przedemerytalne jest szczególną formą pomocy dla osób starszych, dobiegających wieku emerytalnego, które z winy pracodawcy straciły zatrudnienie i znajdują się na długotrwałym bezrobociu, bez widoków na znalezienie pracy. Komu dokładnie przysługują świadczenia przedemerytalne i na jakich zasadach? Lista warunków jest długa.

Czytaj też: Wcześniejsza emerytura z ZUS

Świadczenia przedemerytalne – dla kogo

Pierwsza grupa warunków, które trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenia przedemerytalne, jest jednakowa dla wszystkich ubiegających się osób. ZUS świadczenie przedemerytalne przyzna osobie, która:

  • przez co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych,
  • nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
  • złoży wniosek w ciągu 30 dni od ustania zatrudnienia, w tym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej pracy zarobkowej, jeżeli w okresie pobierania zasiłku wykonywała inną pracę zarobkową albo była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, a wykonywanie jednej z tych prac ustało po upływie 6-miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Sprawdź: Przejście na emeryturę – warunki. Kiedy najkorzystniej?

Zasiłek przedemerytalny – lata pracy

Powyższe warunki, to nie wszystko, co należy spełnić, aby otrzymać świadczenia przedemerytalne. Istotne są też kryteria dotyczące stażu pracy i wieku. Zgodnie z ustawą o świadczeniach przedemerytalnych prawo do zasiłku przysługuje osobie, która spełnia jeden z rozlicznych warunków (wymienimy kilka, wszystkie można znaleźć na stronie ZUS):

  • świadczenie przedemerytalne otrzyma osoba, która ukończyła co najmniej 56 lat (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna) oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w przypadku gdy do rozwiązania ostatniego stosunku pracy doszło z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy;
  • zasiłek przedemerytalny należy się też osobie, która ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) oraz 60 lat (mężczyzna) oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, w przypadku gdy ostatni stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (przeważnie – likwidacja konkretnego stanowiska pracy);
  • na świadczenie przedemerytalne może też liczyć osoba, która do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła przez co najmniej 24 miesiące pozarolniczą działalność gospodarczą i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne, pod warunkiem, że do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna) a także posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Przeczytaj: System emerytalny w Polsce – filary, charakterystyka

Wysokość świadczenia przedemerytalnego

Nie ma co sobie robić złudzeń – wysokość świadczenia przedemerytalnego nie jest wysoka, wynosi zaledwie 1040 złotych brutto. Ale to i tak więcej, niż wynosi najniższa gwarantowana emerytura w Polsce (1000 złotych brutto) i znacznie więcej, niż zasiłek dla bezrobotnych (podstawowy – 831 złotych). Wysokość świadczenia przedemerytalnego podlega okresowej waloryzacji. Zapewne kwota 1040 złotych zostanie podniesiona wiosna 2018 roku.

Czytaj też: Emerytura pomostowa

Świadczenia przedemerytalne po nowemu – obniżony wiek emerytalny

Nowa ustawa emerytalna wprowadziła wiele zmian w systemie. Najgłośniej było o tych, które weszły w życie 1 października i dotyczyły obniżenia wieku emerytalnego do 60 i 65 lat.

ZUS świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne, co do zasady, przysługuje do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego. Potem można przejść na emeryturę zwykłą. Nowa ustawa, obniżając wiek emerytalny, nie działa jednak na tym polu automatycznie. Jeśli na przykład pobierający zasiłek przedemerytalny mężczyzna w wieku 65,5 lat chce skorzystać z obniżenia wieku emerytalnego i przejść na zwykłą emeryturę, powinien złożyć w tej sprawę wniosek do ZUS.

Czytaj też: Karta seniora – do czego uprawnia? Gdzie wyrobić?

Świadczenia przedemerytalne po nowemu – dla opiekunów niepełnosprawnych

Natomiast pierwsze ze zmian zapisanych w ustawie zostały wdrożone już w styczniu 2017 roku i dotyczyły między innymi świadczenia przedemerytalnego. Uprawnienie do zasiłku przedemerytalnego uzyskali wówczas opiekunowie zmarłych osób niepełnosprawnych, którzy w związku ze śmiercią podopiecznego stracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

Szacuje się, ze zmiany tej skorzysta w ciągu najbliższych 5 lat ponad 120 tysięcy osób. Aby otrzymać zasiłek przedemerytalny opiekun musi mieć skończone 55 lub 60 lat (odpowiednio dla kobiet i mężczyzn) w momencie śmierci podopiecznego, oraz posiadać okresy uprawniające do emerytury w wysokości 20 lub 25 lat, zależnie od płci.

Czytaj też: Emerytury w Europie. W których krajach są najwyższe?