Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli pozwala nauczycielom zakończyć pracę zawodową przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. 1 października wchodzi w życie obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wpłynie to również na świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli. Obniżenie wieku emerytalnego sprawi bowiem, że osoby korzystające ze świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli, szybciej znajdą się na powszechnej emeryturze.

Świadczenie kompensacyjne

Emerytura nauczyciela, z powodu stresu, jaki wywołuje praca w szkole, często jest tak wymarzona, a jednocześnie odległa, że pedagodzy decydują się na wcześniejsze skorzystanie z przysługującego im świadczenia kompensacyjnego.

Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy spełniają jednocześnie trzy warunki:

 • osiągnęli wymagany ustawowo wiek (w 2017 roku jest to 55 lat dla kobiet i 57 dla mężczyzn),
 • posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć w placówkach takich jak: szkoły, przedszkola, ośrodki wychowawcze (szczegółowy wykaz poniżej),
 • na swój wniosek rozwiązali stosunek pracy.

Czytaj też: Przejście na emeryturę – nieuchronny koniec czy upragniony początek?

Emerytura nauczyciela

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), świadczenie kompensacyjne mogą uzyskać nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w następujących placówkach:

 • publicznych i niepublicznych przedszkolach,
 • szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
 • publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego,
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 • specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
 • ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych,
 • placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Czytaj też: Wcześniejsza emerytura z ZUS – kto może ją dostać?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Wysokość świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli oblicza się na podobnych zasadach, jak w przypadku wyliczania zwykłej emerytury, przy czym korzystając z tzw. tablicy średniego dalszego trwania życia wykorzystuje się dane dla osoby w wieku 60 lat, niezależnie od tego, ile lat ma osoba ubiegająca się o świadczenie kompensacyjne. Mówiąc dokładniej, wysokość świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli jest rezultatem dzielenia podstawy obliczenia emerytury przez dalsze średnie trwanie życia.

Czytaj też: Odprawa emerytalna – jak obliczyć jej wysokość

Wysokość świadczenia kompensacyjnego dla nauczyciela dyplomowanego

Na podstawę obliczenia emerytury składają się:

 • kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem ich waloryzacji, zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS do końca miesiąca, poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata świadczenia kompensacyjnego,
 • kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Natomiast jeśli chodzi o dalsze średnie trwanie życia, z tabeli GUS wynika, że osobie w wieku 60 lat pozostało statystycznie 258 miesięcy do śmierci.

Zobacz też: Nagroda jubileuszowa nauczyciela – wysokość. Jak liczyć?

Emerytury nauczycieli najnowsze

Co w świadczeniach kompensacyjnych zmienia ustawa obniżająca od 1 października 2017 r. wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn? Dziś w przypadku pań wiek emerytalny wynosi ponad 61 lat a mężczyzn – ponad 66. Obniżenie wieku emerytalnego sprawia, że nauczyciele wcześniej będą mogli przejść na emeryturę powszechną, krócej jednocześnie korzystając ze świadczenia kompensacyjnego.

Zobacz też: Emerytura rolnicza z KRUS – zmiany i zasady