Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW wraz z Fundacją Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego organizują kolejną edycję warsztatów z cyklu “Akademia Obywatela Seniora”.

“Akademia Obywatela Seniora” dedykowana jest przedstawicielom organizacji seniorskich zamierzających zainicjować utworzenie Gminnej Rady Seniorów, które są ciałami opiniodawczymi rad gmin. Ich zadaniem jest zajmowanie się lokalną tematyką senioralną.

Warsztaty obejmują w szczególności tematykę:

  • istota i rola gminnych rad seniorów;
  • formalnoprawne aspekty związane z wdrożeniem procedury założenia gminnej rady seniorów (w szczególności etapy założenia gminnej rady seniorów, statut);
  • formalnoprawne aspekty związane z przekształceniem dotychczasowej rady seniorów – powstałej przed wprowadzeniem do ustawy o samorządzie gminnym art. 5c, tj. przed dniem 11 października 2013 r. – w gminą radę seniorów działającą w oparciu o aktualnie obowiązujące regulacje prawne;
  • formalnoprawne aspekty związane z funkcjonowaniem gminnej rady seniorów (w szczególności uprawnienia rady seniorów oraz jej relacje z władzami);
  • wolontariat a członkostwo w gminnej radzie seniorów;
  • inne formy partycypacji publicznej seniorów (w szczególności rady działalności pożytku publicznego, inicjatywa lokalna, małe granty, program współpracy z istota i zadania samorządu terytorialnego w kontekście działalności gminnych rad seniorów.

W każdym warsztacie może wziąć udział nie więcej niż 12 osób. Przeznaczone są dla lokalnych liderów organizacji seniorskich (członkowie zarządów, komisji rewizyjnych lub członkowie innych organów wewnętrznych, liderzy sekcji itp.), mających ukończony 60 rok życia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie: 18 443-57-08, lub e-mailowo: federacjautw@interia.eu

Warsztaty odbędą się w Starym Sączu. Organizatorzy pokrywają koszty pobytu (dwa noclegi, wyżywienie) oraz koszt materiałów dydaktycznych. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu/powrotu na szkolenie/ze szkolenia.