Zapraszamy do udziału w projekcie „Siła języka obcego – szkolenia językowe z certyfikatem TELC”. Szkolenia współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest: podwyższenie kompetencji w zakresie znajomości języków obcych osób dorosłych z woj. dolnośląskiego. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniu z jednego z 4 możliwych języków:

– j. angielski,

– j. francuski,

– j. hiszpański,

– j. włoski.

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 18-64 lata, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. dolnośląskiego. Dodatkowo uczestnicy projektu muszą należeć co najmniej do jednej z wymienionych grup:

• osoby, które ukończyły 50 lat,

• osoby powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,

• osoby z wykształceniem co najwyżej średnim,

• osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

W projekcie mogą wziąć również osoby w wieku powyżej 64 lat, pozostające bez zatrudnienia, które zadeklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

Zajęcia w ramach wszystkich szkoleń językowych będą odbywać się w grupach 12-osobowych; w trybie 2 razy w tygodniu po około 3 godziny dydaktyczne.

Uczestnicy zostaną zakwalifikowani do grup o różnym poziomie zaawansowania – podział na grupy będzie dokonany na podstawie testów językowych, przeprowadzonych przed rozpoczęciem zajęć. Szkolenia będą prowadzone dla grup językowych na poziomie zaawansowania (zgodnie ze skalą Rady Europy w zakresie poziomów biegłości językowej).

Po zakończeniu szkoleń wszyscy Uczestnicy przystąpią do zdawania egzaminu TELC, którego wynik pozytywny uprawnia do uzyskania certyfikatu językowego TELC (The European Language Certificates). Certyfikaty te honorowane są przez wiele światowych i krajowych instytucji (w Polsce egzaminy te uznawane są m.in. przez: MSWiA, MEN, MNiSW).

Co można zyskać?

• znajomość języka obcego,

• certyfikat językowy TELC,

• podręczniki językowe i materiały szkoleniowe,

• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia językowego na określonym poziomie.

Zajęcia będą odbywać się na terenie woj. dolnośląskiego (we Wrocławiu oraz/ lub w stolicy wybranego powiatu, w zależności od ilości zgłoszeń na szkolenie z danego języka obcego z poszczególnych obszarów).

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie Szkoleniajezykowe.inbit.pl.

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r.-30.06.2014 r.