Renta chorobowa – ZUS pod tym potocznym hasłem rozumie się rentę z tytułu niezdolności do pracy. Identycznie rzecz się ma w przypadku renty chorobowej KRUS. Zobacz ile wynosi renta chorobowa, kto może ją otrzymać. Poznaj też odpowiedź na pytania: renta chorobowa a praca, na jakie choroby przysługuje renta?

Renta chorobowa ZUS

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, potocznie nazywanej rentą chorobową, ZUS przyznaje osobie, która spełnia łącznie wszystkie wymienione niżej warunki:

 • została uznana za niezdolną do pracy,
 • ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,
 • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych, na przykład w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego.

Przeczytaj też: Ile można dorobić do renty?

Kiedy można dostać rentę chorobową?

Za osobę niezdolną do pracy, której przysługuje renta chorobowa ZUS, uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła w znacznym stopniu zdolność do pracy zgodnej z posiadanym przez nią poziomem kwalifikacji.

Czytaj też: Renta inwalidzka – kto może ją otrzymać i jaka jest jej wysokość

Renta chorobowa KRUS

Podobnie jak ZUS, kwestia rent wygląda w KRUS. Renta chorobowa KRUS przysługuje rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,
 • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres wynoszący co najmniej: rok – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku do 20 lat, 2 lata – jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 20 lat do 22 lat, 3 lata – jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 22 lat do 25 lat, 4 lata – jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 25 lat do 30 lat, 5 lat – jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 30 lat.

Czytaj też: Ile wynosi najniższa renta w Polsce (chorobowa, rodzinna, inwalidzka)?

Do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo do renty chorobowej KRUS, zalicza się również okresy:

 • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990,
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 roku.

Przeczytaj też: Emerytura rolnicza z KRUS

Ile wynosi renta chorobowa

Wysokość renty chorobowej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ZUS oblicza biorąc pod uwagę następujące składniki:

 • 24 procent kwoty bazowej,
 • Po 1,3 procent podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych,
 • Po 0,7 procent podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych,
 • Po 0,7 procent podstawy wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby wiek emerytalny.

Wysokość renty chorobowej z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75 procent renty z tytułu niezdolności całkowitej.

Czytaj też: Renta z tytułu niezdolności do pracy – wysokość i warunki przyznawania

Renta chorobowa a praca

Pobieranie renty chorobowej ZUS i renty chorobowej KRUS nie wyklucza możliwości dorabiania, pod warunkiem, że pracodawca dostosuje stanowisko pracy do stanu zdrowia zatrudnionego. Prawo wprowadza jednak limity dotyczące wysokości dodatkowych zarobków, dotyczące zarówno renty chorobowej ZUS jak i renty chorobowej KRUS.

Po przekroczeniu pułapu 70 procent średniego wynagrodzenia w kraju, obaj ubezpieczyciele zaczną zmniejszać wysokość świadczenia, a po osiągnięciu pułapu 130 procent – wypłata renty zostanie zawieszona.

W I kwartale 2017 r. średnia płaca w Polsce wyniosła 4353,55 zł, dlatego w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia próg 70 procent ustalono na 3047,50 zł, zaś próg 130 procent wyniósł 5659,70 zł.

W II kwartale 2017 roku średnie płace w Polsce był niższe, niż w pierwszym (4220,69). Tym samym obniżone od 1 września do 30 listopada zostaną progi dotyczące zarobkowania przez osoby pobierające rentę chorobową ZUS i rentę chorobową KRUS. Wyniosą one odpowiednio 2954,50 oraz 5486,90 zł.

Czytaj też: Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – czy można pracować?

Na jakie choroby przysługuje renta

O przyznaniu prawa do renty chorobowej ZUS a także KRUS decydują na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika. Nie istnieje odgórny wykaz chorób, automatycznie kwalifikujących do przyznania renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Przeczytaj też: Renta rodzinna – zasady i warunki przyznawania