Jak obliczyć emeryturę? Dowiedz się, jaka będzie jej wysokość, czym różni się wyliczenie emerytury na starych i nowych zasadach, a także – jak dokonuje się przeliczenia emerytury. 

Obliczanie emerytury – stare i nowe zasady

Obliczanie emerytury odbywa się na starych zasadach dla osób urodzonych do końca 1948 roku i na nowych – dla urodzonych po 1 stycznia 1949 r. Istnieje też możliwość, by wykonać przeliczenie emerytury ze starych zasad na nowe, jeśli uzyskana w ten sposób kwota świadczenia okaże się korzystniejsza.

 

Jak obliczyć emeryturę?

Wyliczenie emerytury w polskim systemie emerytalnym na starych zasadach opiera się na kilku elementach.

Pierwszy z nich to część socjalna emerytury, oparta na tzw. kwocie bazowej. Kwota bazowa to równowartość 100 procent średniej płacy w Polsce, pomniejszonej o potrącone składki na ubezpieczenie społeczne. Jest ustalana raz na rok i obowiązuje od 1 marca. Obecnie wynosi ona 3.536,87 zł. Do obliczenia emerytury bierze się 24 procent kwoty bazowej – od marca jest to 848,85 zł. Kwota ta jest stałym elementem każdej emerytury.

Do 24 procent kwoty bazowej dodaje się:

 • po 1,3 procent postawy wymiaru emerytury za każdy rok składkowy,
 • po 0,7 procent podstawy wymiaru emerytury za każdy rok nieskładkowy.

 

Naliczanie emerytury – co bardziej się opłaca?

Do ustalenia podstawy wymiary emerytury przyjmuje się  zarobki z okresu:

 • 10 lat kalendarzowych wybranych z 20 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o emeryturę,
 • albo z 20 lat wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniom.

W przypadku, gdy sami nie wiemy, jak obliczyć emeryturę, nie potrafimy ocenić, co się bardziej opłaca, należy we wniosku zaznaczyć, aby to ZUS wybrał korzystniejsze dla nas rozwiązanie.

 

Przelicznik emerytury

Ustalając podstawę wymiaru emerytury, ZUS wykonuje następujące obliczenia:

 • sumuje zarobki i inne wypłacone kwoty (np. zasiłki chorobowe czy macierzyńskie) z wybranych przez nas lat,
 • wylicza procentowy stosunek tych sum do przeciętnego wynagrodzenia w poszczególnych latach,
 • oblicza średnią arytmetyczną wyników uzyskanych w poprzednim działaniu, która stanowi wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury,
 • mnoży osiągnięty w ten sposób wskaźnik podstawy wymiaru emerytury przez kwotę bazową.

 

Wyliczenie emerytury na nowych zasadach

Inaczej wygląda obliczanie emerytury na nowych zasadach, dotyczące osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. Emerytura jest w tym przypadku wynikiem dzielenia podstawy obliczania emerytury przez tzw. dalsze średnie trwanie życia.

Podstawą obliczeń jest kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zewidencjonowane na indywidualnym koncie oraz kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Natomiast tzw. dalsze średnie trwanie życia, czyli drugi parametr brany pod uwagę do wyliczania emerytury, to szacowana przez statystyków ilość miesięcy, które pozostały od dnia przejścia na emeryturę do śmierci ubezpieczonego dla osoby w danym wieku. Specjalna tabela zawierająca owe szacunki, wspólna dla kobiet i mężczyzn, jest publikowana przez GUS co rok.

 

Przeliczenie emerytury – ze starych zasad na nowe

Co ważne, osoby urodzone przed 1949 roku mogą liczyć na przeliczenie emerytury według nowych zasad. Aby tak się stało, muszą jednak spełnić łącznie kilka warunków:

 • przeliczenie emerytury przyniesie wyższą kwotę, niż jej wyliczenie według starych zasad;
 • osiągnięty został powszechny wiek emerytalny;
 • okres składkowy i nieskładkowy wynosi minimum 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat dla kobiet;
 • po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego było kontynuowane ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
 • wniosek o przyznanie emerytury został złożony po 31 grudnia 2008 roku;

O przeliczenie emerytury według nowych zasad należy się zwrócić korzystając z druku ZUS Rp-1E.

Autor: Piotr Brzózka

Przeczytaj też:

Najniższa emerytura w Polsce – ile wynosi (brutto, netto)?

Wcześniejsza emerytura z ZUS – kto może ją dostać?

Okres ochronny przed emeryturą – czy jest i ile wynosi?

Emerytura po 40 latach pracy