Regulamin

Regulamin obowiązuje od dnia 2 września 2015 r.

 

§ 1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin – zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z portalu umieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.medme.pl („Portalu”) oraz cel jego utworzenia. Uczestnik winien korzystać z Portalu w sposób zgodny z Regulaminem oraz z celami opisanymi poniżej.
2. Administratorem Portalu jest Pharma Partner sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, NIP: 9471975869, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 321925, o kapitale zakładowym w wysokości 2.500 000,00 zł, zwana dalej „Administratorem”. Telefon kontaktowy +422007596, adres e-mail: kontakt@medme.pl.

3. Podstawowym celem Portalu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych i multimedialnych o szeroko pojętej tematyce zdrowia oraz usług i narzędzi pomagających w osiągnięciu dobrej formy, prowadzeniu zdrowego trybu życia i zachowaniu zdrowia. Portal jest platformą umożliwiającą poszerzenie wiedzy z zakresu dietetyki, medycyny i farmacji. Dodatkowo Portal udostępnia swoim użytkownikom dodatkowe funkcjonalności takie jak: kalkulator BMI, obliczanie wagi według Tatonia, interaktywne plansze: Anatomia człowieka i Mapa placówek medycznych, Porównywarka cen leków, dostęp do aplikacji: „Moje badania” oraz „Moje leki”, z których użytkownicy mogą korzystać bez konieczności rejestrowania się w Portalu.

4. Każda z usług Portalu świadczona jest na warunkach właściwych dla danego rodzaju usług, zatem szczegółowe warunki realizacji tych usług za pośrednictwem Portalu są odrębnie określone i zamieszczone w obszarze Portalu poświęconym danej usłudze. W zakresie nieuregulowanym w tak określonych warunkach świadczenia poszczególnych usług, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.

5. Usługodawcą większości usług świadczonych za pośrednictwem Portalu jest Administrator. Jednak niektóre usługi świadczone są przez podmioty zewnętrzne, które samodzielnie i na własną odpowiedzialność formułują warunki świadczenia danej usługi. W każdym takim przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność realizacji umowy z przedstawionymi w Portalu warunkami, a sam usługodawca oraz właściwy dla świadczonych przez niego usług regulamin, jest wyraźnie wskazany w Portalu.

 

§ 2 Uczestnicy Portalu


1. Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzająca Portal, jednakże użytkownikiem mającym możliwość uzyskania dostępu do wszystkich usług dostępnych na Portalu staje się każda osoba, która dokonała rejestracji w Portalu („Uczestnik”).

2. Rejestracja w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna.

3. Uczestnikiem Portalu może być każda osoba fizyczna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje proces rejestracji w Portalu lub zaloguje się na Portalu za pośrednictwem Facebooka, zakończony skutecznym założeniem Konta. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą korzystać z usług za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych

4. Pod terminem „proces rejestracji” rozumie się wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Portalu oraz aktywowanie Konta poprzez link aktywacyjny, niezwłocznie przesłany na email wskazany w formularzu rejestracyjnym.

5. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Portalu.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego założenia Konta konieczne jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: nazwa użytkownika oraz adres e- mail. Uczestnik może podać również swoje imię i nazwisko lub pseudonim.

7. Uczestnik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Portalu według wskazówek wskazanych w Pomocy.

8. Usunięcie Konta może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub niektórych odpłatnych usług Portalu wykupionych przez Uczestnika, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta w Portalu. Po usunięcia Konta Uczestnika:
a) Konto danego Uczestnika przestaje być dostępne w Portalu,
b) treści umieszczone w Portalu przez Uczestnika pozostają dostępne w obszarze Portalu, w zakresie określonym postanowieniami § 3 pkt 3.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Uczestnika Portalu bez uprzedniego podania przyczyny w przypadku, gdy:
a) Uczestnik w swoich działaniach dokonywanych w obszarze Portalu narusza przepisy obowiązującego prawa,
b) Uczestnik publikuje w Portalu treści, które Administrator uzna za obraźliwe dla innych,
c) Uczestnik łamie postanowienia § 2 pkt. 5 niniejszego Regulaminu,
d) Uczestnik nie zaakceptuje zmian dokonanych przez Administratora w treści Regulaminu na podstawie § 10 pkt 3,
e) Uczestnik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Portalu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem,
f) Uczestnik podejmuje działania, które chociażby pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Portalu, do których taki Uczestnik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Portalu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań,
g) Nazwa indywidualna Uczestnika sprzeczna jest ze wskazaniami Regulaminu,
h) Uczestnik w jakikolwiek sposób działa na szkodę Portalu, Administratora lub innych Uczestników Portalu,
i) Uczestnik narusza inne postanowienia niniejszego Regulaminu.
j) Uczestnik nie dokonał logowania na swoje konto w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

10. Każdy Uczestnik Portalu posiada określony status, w ramach którego realizuje szczegółowe uprawnienia do korzystania z usług Portalu.
a) Każdy Uczestnik po zarejestrowaniu posiada Konto Użytkownika. Konto to jest aktywne od razu po aktywacji linka aktywacyjnego.
b) Uczestnik, który wybierze opcję „Zostań Specjalistą” jest zobowiązany do wypełnienia pól znajdujących się w specjalnym formularzu rejestracyjnym przyporządkowanym do danej opcji oraz - dodatkowo - do podania numeru Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ) lub udostępnienia Administratorowi do wyglądu dokumentu, potwierdzającego inną ugruntowaną tytułem naukowym wiedzę. Konto Specjalisty zostanie aktywowane po weryfikacji uprawnień. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikiem w celu zweryfikowania uprawnień do posiadania Konta Specjalisty. W ramach Konta Specjalisty zostaną udostępnione na Portalu podstawowe informacje o Specjaliście, w tym jego doświadczenie zawodowe oraz miejsce prowadzenia praktyki.


11. Wszyscy zarejestrowani Uczestnicy Portalu mają takie same uprawnienia i mogą uczestniczyć we wszystkich obszarach aktywności dostępnych w Portalu.
12. Bierne przeglądanie zasobów Portalu (bazy artykułów, poradników, porad Specjalistów, Encyklopedii, kont Uczestników Portalu i innych) oraz umieszczanie komentarzy na Portalu jest dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Uczestnikami Portalu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczony przez Administratora.

13. Każdy Uczestnik Portalu decyduje, jakie informacje o nim i jego aktywności są dostępne dla innych Uczestników Portalu. Uczestnik może wybrać opcje „Znajomi” podczas wypowiedzi na forum, która spowoduje, że jego komentarze będą widoczne tylko dla grupy znajomych Uczestnika.

14. Każdy Uczestnik Portalu wykazujący aktywność taką jak:
a) czytanie artykułów, blogów, opracowań specjalistycznych,
b) komentowanie treści zawartych w Portalu,
c) zakładanie wątków na forum,
d) wprowadzanie postów do wątków forum,
e) wprowadzanie Treści do blogów,
f) wprowadzanie opracowań specjalistycznych,
g) korzystanie z dostępnych w Portalu aplikacji
uzyskuje punkty (medcoin), które może wykorzystywać zgodnie z zapisami Regulaminu programu lojalnościowego. Regulamin programu lojalnościowego dostępny jest na Portalu w w zakładce Regulamin programu lojalnościowego.

15. Każdy Uczestnik ma możliwość wysłania i otrzymywania zaproszenia od innych Uczestników, w celu tworzenia kręgu znajomych wśród Uczestników.

 

§ 3 Treści umieszczane w Portalu


1. Poszczególne elementy zawartości Portalu (tekstowe, graficzne, zdjęcia, filmy, aplikacje, bazy danych i inne), są przedmiotem autorskich praw majątkowych lub innych praw własności intelektualnej, przysługujących Administratorowi bądź osobom trzecim i jako takie podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów prawa. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników Portalu z elementów zawartości merytorycznej, funkcjonalnej i graficznej Portalu w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem. W szczególności nie jest dopuszczalne zwielokrotnianie wskazanych wyżej materiałów bądź ich opracowań oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy, jak również dokonywanie, przede wszystkim w celach komercyjnych, kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania utworów i baz danych udostępnionych w Portalu.

2. Uczestnik zobowiązany jest do umieszczania w Portalu jedynie takich treści („Treści”), których udostępnianie za pośrednictwem Portalu nie będzie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a także, że nie będzie ono naruszać praw osób trzecich, w szczególności – dóbr osobistych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej. Z powyższego tytułu Uczestnik przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność.

3. Zarejestrowanie się przez Uczestnika w Portalu, w szczególności akceptacja postanowień niniejszego regulaminu, jest jednoznaczna z udzieleniem przez niego nieodpłatnej zgody na udostępnianie za pośrednictwem Portalu wszelkich umieszczonych w nim przez Uczestnika Treści do wiadomości publicznej, w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie, Na podstawie niniejszego upoważnienia Administrator może również dokonywać zmian redakcyjnych i skrótów Treści, jak również umieszczać je – w całości lub części - wedle swojego uznania w dowolnych obszarach Portalu, w dowolnym kontekście, który nie będzie rodził sprzeczności z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami. Zgoda, o której mowa w niniejszym punkcie, obejmuje również upoważnienie do udostępniania Treści, w zakresie opisanym w zd. I i II powyżej, także po usunięciu z Portalu Konta danego Uczestnika. Przedmiotowe upoważnienie dotyczy wszystkich Treści umieszczanych przez Uczestnika w Portalu.

4. Uczestnik Portalu jest zobowiązany do:
a) niepodejmowania działań takich jak:
- rozsyłanie lub umieszczanie w Portalu nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam);
- kilkukrotna rejestracja Uczestnika w Portalu;
- korzystanie z kont innych Uczestników lub udostępnianie swojego konta innym Uczestnikom;
- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Uczestników;
b) korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Uczestników oraz dla Administratora Portalu.
c) niezwłocznego powiadomienia Administratora, w sposób określony w § 10 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, o każdym przypadku nieuprawnionego wykorzystania jego indywidualnej nazwy lub hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia z Portalu - bez uprzedniego powiadomienia o tym Uczestnika – umieszczonych przez niego Treści, jeśli otrzymał on urzędową albo inną wiarygodną wiadomość, że określone Treści opublikowane w Portalu:
a) naruszają lub mogą naruszać przepisy prawa, w tym - prawa własności intelektualnej osób trzecich, jak - prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających, prawa autorskie, prawa pokrewne, a także inne prawa osób trzecich;
b) naruszają lub mogą naruszać dobre obyczaje;
c) nawołują do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażają uczucia religijne lub kwestionują bezwyznaniowość;
d) propagują ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionują prawdę historyczną;
e) promują, zachęcają lub instruują w zakresie działań przestępczych;
f) zawierają wulgaryzmy;
g) są bezpośrednimi atakami na innych Uczestników Portalu;
h) są reklamami;
i) są spamem;
j) zawierają dane osobowe lub kontaktowe innych osób niż Uczestnik umieszczający Treści te dane zawierające;
k) dotyczą prywatnego lub osobistego życia innych Uczestników, chyba że są to informacje ściśle związane z celem Portalu określonym w § 1 pkt 3;
l) stanowią opinię o Specjaliście, a są zamieszczone przez Uczestnika, który ani nie jest lub nie był pacjentem lub klientem tego Specjalisty ani nikt z najbliższej rodziny Uczestnika nie jest i nie był pacjentem lub klientem tego Specjalisty;
m) zostały wprowadzone przez osobę podszywającą się pod innych Uczestników.

6. Korzystanie z Portalu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu. Jakiekolwiek działanie Uczestnika nie może naruszać praw osób trzecich oraz być związane z zamieszczaniem w Portalu Treści bezprawnych.
7. Naruszeniem zasad Regulaminu będzie umieszczanie w Portalu Treści niezwiązanych z celem Portalu wskazanym w § 1 ust 3, w szczególności umieszczenie wpisów i komentarzy o tematyce innej niż szeroko pojęta ochrona zdrowia, a także umieszczanie wpisów i komentarzy o charakterze reklamowym. Naruszeniem zasad Regulaminu będzie również publikowanie treści z związanych z popełnieniem, próbą popełnienia lub przygotowaniem do popełnienia czynu zabronionego.
8. Administrator jest uprawniony do usunięcia w każdym czasie wszelkich Treści pochodzących od Użytkowników, które w jego opinii naruszają postanowienia Regulaminu
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawny charakter Treści umieszczanych przez Uczestników Portalu lub związanej z nimi działalności w zakresie innym, aniżeli określony w art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 4 Treści umieszczane na Portalu przez Specjalistów.1. Uczestnik ma możliwość zadania pytania Specjaliście. Zadane pytania oraz odpowiedzi udzielone przez Specjalistę są publikowane na stronie Portalu. Wysyłając pytanie, Uczestnik wyraża zgodę na publikację pytania wraz z odpowiedzią to jest poprzez Portal podaje do wiadomości publicznej dane o stanie swojego zdrowia.

2. Jakiekolwiek Treści umieszczane na Portalu przez Specjalistów (odpowiedzi na pytania, komentarze, porady, artykuły, blogi i inne wypowiedzi) z uwagi na ich świadczenie przez Internet nie zastąpią wizyty lekarskiej, podczas której prowadzona jest dokumentacja lekarska, przeprowadzane jest badanie lekarskie, szczegółowy wywiad z pacjentem i pełna diagnostyka.

3. Treści umieszczane przez Specjalistów stanowią jedynie informację medyczną poglądową (mającą na celu zastąpienie ewentualnych poszukiwań w literaturze medycznej określonych problemów medycznych, w celu łatwiejszego i szybszego dostępu do informacji) niewiążącą użytkownika w żaden sposób i niemogącą decydować o zasięgnięciu lub niezasięgnięciu porady lekarskiej.

4. Użytkownik w celu postawienia diagnozy i uzyskania leczenia powinien zasięgnąć osobistej porady lekarskiej.

5. Wszelkie informacje zamieszczone na Portalu mają charakter tylko informacyjny i edukacyjny. Żadnej z zamieszczonych lub uzyskanej informacji od Specjalisty nie należy rozumieć jako udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oraz badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152). Wszelkie decyzje Uczestnika dotyczące sposobu leczenia oraz wyboru terapii powinny być poparte fizyczną, osobistą konsultacją z lekarzem.

6. Wszelkie odpowiedzi Specjalistów powinny być przygotowywane z należytą starannością, jednakże z uwzględnieniem faktu, iż Specjalista nie ma możliwości przeprowadzenia realnego badania Uczestnika oraz wglądu do jego dokumentacji medycznej. Odpowiedzi Specjalisty będą formułowane tylko na podstawie informacji uzyskanych od Uczestnika.

 

§ 5 Ochrona danych osobowych


1. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu, Uczestnicy przekazują Administratorowi, ewentualnie - innym usługodawcom, swoje dane osobowe.

2. W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, informujemy, że administratorem danych osobowych jest Administrator Portalu - Spółka Pharma Partner sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, NIP:9471975869, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 321925, o kapitale zakładowym w wysokości 2.500 000,00 zł.

3. Podanie danych osobowych przez Uczestników Portalu jest dobrowolne; Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie po jednoznacznym udzieleniu przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i tylko w zakresie określonym w danej klauzuli o wyrażeniu zgody.

4. Uczestnicy Portalu, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z zamieszczonymi w Portalu klauzulami, mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do odwołania – w każdym czasie - zgody na ich przetwarzanie.

5. Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przez przepisy prawa, Administrator nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych Uczestników jakimkolwiek odbiorcom.

6. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Portalu podmiotowi zewnętrznemu w całości lub części.

7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Dane zbierane są dla oznaczonych celów zgodnych z prawem, niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów przetwarzania. Administrator stosuje środki techniczne zapewniające - na wysokim poziomie - bezpieczeństwo danych osobowych Uczestników, chroniąc je przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem lub zaginięciem.

8. Portal zawiera artykuły, komentarze, fora publiczne, blogi, gdzie Uczestnicy o podobnych zainteresowaniach lub problemach zdrowotnych mogą dzielić się informacjami i udzielać sobie wzajemnego wsparcia, lub zamieszczać pytania do Specjalistów. Za pośrednictwem Portalu Uczestnicy mają również możliwość uczestnictwa w dyskusjach on-line. Jakiekolwiek informacje ujawniane przez Uczestnika na tych obszarach Portalu nie powinny zawierać danych osobowych zgodnie z § 3 pkt. 5 ust. j. Ujawnione w ten sposób informacje mogą zostać przeczytane i pobrane przez osoby trzecie a następnie zostać wykorzystane w sposób, który pozostaje poza kontrolą lub wiedzą Administratora, w tym również w celu kontaktowania się z osobą, której udostępniane dane dotyczą. Do takich Treści zastosowanie znajdują postanowienia § 3 pkt. 9.

9. Portal może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych, znajdujących się poza kontrolą Administratora, do których niniejsze zasady ochrony danych osobowych nie mają zastosowania. W wypadku korzystania przez Uczestników z witryn, do których odnośniki znajdują się w Portalu, operatorzy takich witryn mogą zbierać od Uczestników dane, które będą wykorzystywane zgodnie ze przyjętymi przez nich zasadami, odmiennymi od zasad stosowanych przez Administratora Portalu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie poufności informacji przez zewnętrzne witryny internetowe. Administrator dołoży starań, aby wyraźnie zaznaczyć moment, w którym Uczestnik opuszcza Portal i przechodzi do zewnętrznych witryn poprzez żądanie kliknięcia w link lub poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.

10. Administrator Portalu stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Portalu.

11. W celu zaktualizowania lub zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych, Uczestnik winien skontaktować się z Administratorem na adres e – mail: kontakt@medme.pl bądź listownie na adres Pharma Partner sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

 

§ 6 Odpowiedzialność Administratora


1. Administrator Portalu prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Portalu, zapewniając poprawność jego działania. Jednakże Administrator Portalu nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Portalu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

2. Administrator Portalu zastrzega sobie możliwość - po uprzednim poinformowaniu Uczestników - wycofania lub modyfikacji określonych Usług Portalu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Portalu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Portalu, ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług Portalu.

3. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie przez Uczestnika, podczas jego rejestracji w ramach Portalu, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
b) zawartość Treści, jak również wszelkich innych informacji zamieszczonych w ramach Portalu przez Uczestników, w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdziwość, aktualność, wartość dla innych osób korzystających z Portalu;
c) szkody spowodowane zawartością Treści lub wszelkich innych informacji, jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych w ramach Portalu przez Uczestników,
d) jakiekolwiek inne szkody spowodowane naruszeniem przez Uczestników – w związku z korzystaniem z Portalu – praw osób trzecich;
e) skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Uczestnika;
f) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Portalu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora Portalu lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator Portalu nie był w stanie zapobiec;
g) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Z faktu, że Portal może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Administrator Portalu ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość.

5. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Portalu w sposób sprzeczny z jego informacyjnym i społecznościowym charakterem. Administrator Portalu nie zezwala na użytkowanie Portalu w celu prowadzenia działalności komercyjnej bez zgody Administratora oraz na pobieranie jakichkolwiek treści Uczestników z Portalu za pomocą zautomatyzowanego oprogramowania. Zastrzeżenie to dotyczy przede wszystkim tych treści i funkcjonalności umieszczonych przez Administratora w Portalu, które są przedmiotem licencji udzielonych Administratorowi przez podmioty uprawnione z tytułu autorskich praw majątkowych i z powyższych względów korzystanie z nich przez Uczestników Portalu winno być zgodne z niekomercyjnym charakterem ich publikacji w Portalu.

6. W przypadku chęci prowadzenia działalności komercyjnej w ramach Portalu lub pobrania treści Uczestników z Portalu, Uczestnik powinien każdorazowo zgłosić się do Administratora na adres mail: kontakt@medme.pl w celu zawarcia stosownej umowy.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Portalu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Uczestników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

8. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Portalu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług przez Uczestnika. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Uczestników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami stosownych regulaminów usług.

 

§7 Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.


1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Uczestników korzystania z usług świadczonych przez Administratora w ramach Portalu. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

3. Uczestnik może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w każdym czasie.

4. Uczestnik rozwiązuje Umowę poprzez:
a) samodzielne skasowanie Konta albo
b) zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorowi. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny.
5. Administrator może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z § 2 pkt 9.

 

§ 8 Warunki techniczne świadczenia usług.


1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator są następujące:
a) połączenie z siecią Internet;
b) przeglądarki internetowe. Przeglądarka powinna akceptować pliki „cookie”.

2. Administrator informuje, iż w trakcie świadczenia usługi w systemie informatycznym Uczestnika są umieszczane pliki „cookies”. Umieszczenie plików „cookies” w systemie informatycznym Uczestnika jest konieczne do prawidłowego realizowania usług za pośrednictwem Portalu. Więcej informacji na temat plików „cookies” dostępnych jest w zakładce Pliki Cookies w stopce portalu

 

§ 9 Reklamacje


1. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu oraz świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Portalu można zgłaszać za pośrednictwem zakładki „Kontakt”, pocztą na adres Administratora lub na adres e- mail: kontakt@medme.pl. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Portalu przez podmioty inne niż Administrator, Uczestnik Portalu winien zgłaszać bezpośrednio do danego usługodawcy.

2. Zgłoszenie reklamacyjne skierowane do Administratora zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

 

§ 10 Postanowienia końcowe


1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem prosimy kierować na adres: Pharma Partner sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

2. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Uczestników Portalu niniejszego regulaminu proszę kierować na wskazany powyżej adres lub na adres e-mail: kontakt@medme.pl

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu mającej wpływ na prawa lub obowiązki Uczestników Portalu, Administrator powiadomi Uczestników na stronie Portalu z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Data publikacji: 2011-11-01 / Data edycji: 2019-02-15