Regulamin

Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2021 r.

§ 1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin – zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z portalu umieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.medme.pl (dalej „Portal”) oraz cel jego utworzenia. Użytkownik winien korzystać z Portalu w sposób zgodny z Regulaminem oraz z celami opisanymi poniżej.


2. Administratorem Portalu jest Pharma Partner sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90 A, 91-341 Łódź, NIP: 9471975869, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 321925, o kapitale zakładowym w wysokości 6.500 000,00 zł, zwana dalej „Administratorem”. Telefon kontaktowy 607572224, adres e-mail: redakcja@medme.pl.

3. Podstawowym celem Portalu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych i multimedialnych o szeroko pojętej tematyce zdrowia oraz usług i narzędzi pomagających w osiągnięciu dobrej formy, prowadzeniu zdrowego trybu życia i zachowaniu zdrowia. Portal jest również platformą umożliwiającą poszerzenie wiedzy z zakresu dietetyki, medycyny i farmacji. Dodatkowo Portal udostępnia swoim użytkownikom funkcjonalności takie jak m.in: kalkulatory medyczne, indeks leków, interaktywny zbiór pojęć z zakresu anatomii człowieka.

4. Na Portalu, pod adresem medmesklep.pl dostępny jest sklep internetowy Medme.pl. Zasady działania sklepu określa odrębny regulamin, dostępny pod adresem https://medmesklep.pl/regulamin   

§ 2 Treści umieszczane w Portalu


1. Poszczególne elementy zawartości Portalu (tekstowe, graficzne, zdjęcia, filmy, aplikacje, bazy danych i inne), są przedmiotem autorskich praw majątkowych lub innych praw własności intelektualnej, przysługujących Administratorowi bądź osobom trzecim i jako takie podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów prawa. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników Portalu z elementów zawartości merytorycznej, funkcjonalnej i graficznej Portalu w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem. W szczególności nie jest dopuszczalne zwielokrotnianie wskazanych wyżej materiałów bądź ich opracowań oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy, jak również dokonywanie, przede wszystkim w celach komercyjnych, kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania utworów i baz danych udostępnionych w Portalu.

2. Kalkulatory medyczne i inne treści informacyjne na Portalu nie stanowią porady medycznej. Nie stanowią i nie zastępują porady lekarskiej ani farmaceutycznej. Użytkownik kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Portalu, w tym przy użyciu dostępnych kalkulatorów, działa na własną odpowiedzialność.

3. Przed nabyciem lub zastosowaniem jakichkolwiek leków, zwłaszcza dostępnych bez recepty, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli informacje zawarte w ulotce dołączonej do produktu nie są wystarczające lub są niezrozumiałe. W szczególności brak ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego leku lub kombinacji leków nie może być poczytywany przez użytkownika jako wskazanie, że taki lek lub kombinacja leków jest bezpieczna, skuteczna lub właściwa dla użytkownika lub innych osób. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z całym opisem leku umieszczonym na opakowaniu lub w dołączonej do leku ulotce, aby w pełni zrozumieć jego działanie, zastosowania oraz efekty uboczne.

 

§ 3 Odpowiedzialność Administratora


1. Administrator Portalu prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Portalu, zapewniając poprawność jego działania. Jednakże Administrator Portalu nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Portalu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

2. Administrator Portalu zastrzega sobie możliwość - po uprzednim poinformowaniu użytkowników na stronie internetowej Portalu - wycofania lub modyfikacji określonych funkcjonalności Portalu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Portalu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Portalu, ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług Portalu.


3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:


a) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Portalu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora Portalu lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator Portalu nie był w stanie zapobiec;


b) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.


4. Z faktu, że Portal może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Administrator Portalu ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość.


5. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Portalu w sposób sprzeczny z jego informacyjnym i edukacyjnym charakterem. Administrator Portalu nie zezwala na użytkowanie Portalu w celu prowadzenia działalności komercyjnej bez zgody Administratora. Zastrzeżenie to dotyczy przede wszystkim tych treści i funkcjonalności umieszczonych przez Administratora w Portalu, które są przedmiotem licencji udzielonych Administratorowi przez podmioty uprawnione z tytułu autorskich praw majątkowych i z powyższych względów korzystanie z nich przez użytkownika Portalu winno być zgodne z niekomercyjnym charakterem ich publikacji w Portalu.

6. W przypadku chęci prowadzenia działalności komercyjnej w ramach Portalu, użytkownik powinien każdorazowo zgłosić się do Administratora na adres mail: redakcja@medme.pl w celu zawarcia stosownej umowy.

 

§ 4 Warunki techniczne świadczenia usług.


1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator są następujące:


a) połączenie z siecią Internet;
b) przeglądarki internetowe. Przeglądarka powinna akceptować pliki „cookies”.

 

§ 5 Reklamacje


1. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu oraz świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Portalu można zgłaszać za pośrednictwem zakładki „Kontakt”, pocztą na adres Administratora lub na adres e- mail: redakcja@medme.pl.

2. Zgłoszenie reklamacyjne skierowane do Administratora zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

  1. Korzystanie z Portalu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu. Jakiekolwiek działanie użytkownika Portalu nie może naruszać praw osób trzecich oraz być związane z zamieszczaniem w Portalu treści bezprawnych.

 

  1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem prosimy kierować na adres: Pharma Partner sp. z o.o. ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź.

 

  1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników Portalu niniejszego regulaminu proszę kierować na wskazany powyżej adres lub na adres e-mail: redakcja@medme.pl

 

  1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu mającej wpływ na prawa lub obowiązki użytkowników Portalu, Administrator powiadomi na stronie Portalu z 7-dniowym wyprzedzeniem.