Jak poradzić sobie z urzędniczą machiną? W jaki sposób przeprowadzić odwołanie od decyzji ZUS? Co zawrzeć w treści odwołania? I ile to kosztuje?

Postępowanie przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o różnego rodzaju świadczenia jest zasadniczo dwuinstancyjne. Oznacza to, że od każdej decyzji ZUS przysługuje odwołanie. Aby je skutecznie złożyć, należy jednak dochować określonych terminów i dopełnić określonych formalności.

Rozstrzygnięcia dotyczące emerytury, renty czy zasiłku (o ich przyznaniu, waloryzacji, wstrzymaniu itp.) ZUS podejmuje w formie pisemnej decyzji. Jest ona zazwyczaj wysyłana pocztą na adres zamieszkania ubezpieczonego za potwierdzeniem odbioru (co znaczy, że listonosz bądź urzędnik na poczcie prosi adresata przesyłki o podpisanie i opatrzenie datą tzn. zwrotki pocztowej). Jeżeli decyzja ta, w opinii ubezpieczonego, jest niesłuszna, przysługuje mu prawo złożenia od niej odwołania.

Sprawdź też: Skarga na ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS

W jakim terminie odwołać się od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji ZUS należy złożyć w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia (tj. co do zasady od daty widniejącej na zwrotce pocztowej bądź w przypadku nieodebrania przesyłki, po upływie dwóch tygodni od dnia pozostawienia w skrzynce pierwszego awizo).

Zobacz także: Co daje gwarancja? Poznaj uprawnienia wynikające z gwarancji

Złożenie odwołania

Odwołanie można złożyć za pośrednictwem poczty (wtedy aby dochować terminu wystarczy przed jego upływem nadać przesyłkę w placówce pocztowej, istotna jest zatem data stempla pocztowego) bądź osobiście w oddziale ZUS. Pamiętać należy, aby odwołanie wysłać listem poleconym i zachować dowód nadania. Przy składaniu odwołania w placówce ZUS, warto zaopatrzyć się w dodatkową kserokopię pisma, którą zatrzymamy dla siebie, tak aby urzędnik mógł poświadczyć na niej datę wpływu odwołania.

Zobacz także: Jak przekazać 1% podatku i wybrać organizację

Koszt odwołania

Odwołanie od decyzji ZUS jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Przeczytaj też: Jak przekazać 1 procent podatku?

Treść odwołania od decyzji ZUS

W treści odwołania od decyzji ZUS powinny się znaleźć następujące elementy:

  • imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby odwołującej się;
  • dane adresata odwołania – mimo, że wysyłamy/składamy odwołanie w oddziale ZUS, zaadresować je należy do sądu, bowiem w przypadku nieuwzględnienia przez ZUS odwołania, sprawa zostanie automatycznie przekazana do rozpoznania sądu (np. Sąd Okręgowy/Rejonowy… za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w …);
  • oznaczenie decyzji ZUS, od której się odwołujemy (numer i data);
  • oznaczenie rodzaju pisma (np. Odwołanie od decyzji ZUS nr … z dnia …);
  • zarzuty i wnioski oraz wskazanie, czy skarżymy decyzję w całości czy w części (np. Wnoszę o uchylenie w całości decyzji ZUS nr … z dnia … stwierdzającej wstrzymanie wypłaty renty … na moją rzecz);
  • uzasadnienie odwołania wraz z powołaniem się na dowody potwierdzające jego słuszność;
  • własnoręczny podpis odwołującego się;
  • lista załączników.

Sprawdź również w CafeSenior: Sanatorium: skierowanie z ZUS

Co może zrobić ZUS?

W przypadku gdy ZUS uzna odwołanie za słuszne, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia zmieni lub uchyli zaskarżoną decyzję (zgodnie z wnioskiem ubezpieczonego). Jeżeli jednak w całości lub w części ZUS nie uwzględni odwołania, sprawa wraz z uzasadnieniem zostanie niezwłocznie przekazana do właściwego sądu.

Wszystkie potrzebne nam informacje dotyczące trybu odwoławczego od decyzji ZUS powinny być zawarte w treści pouczenia, które stanowi obligatoryjny element każdej decyzji administracyjnej, od której przysługuje środek zaskarżenia.

Sprawdź także: